Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
CPV 74274000-0
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502, e-mail: , Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
Zadanie 1 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Kłobucku obręb Kłobuck, oznaczonej jako działka 1046/3 o pow. 0.0071 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Kłobuck z dnia 31.12.1977r Nr 110/77 wraz z aktualizacją użytków .
Produktem finalnym będzie mapa z opisem
Zadanie 2 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji działu I księgi wieczystej Kw. Nr 3151 obręb Kłobuck - ujawnienie działki 3605/4 o pow. 0.0074 ha stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osoby fizycznej i 3605/3 o pow. 0.0028 ha stanowiącej własność osoby fizycznej, powstałych z podziału działki 3605/1 o pow. 0.0204 ha znajdującej się w/w księdze i sprostowanie powierzchni wraz z aktualizacją użytków.
Produktem finalnym będzie mapa z opisem
Zadanie 3 -- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji działu I księgi wieczystej Kw. Nr 1346 obręb Kłobuck w której zapisana jest działka nr 15 o pow. 1.0324 ha – przed scaleniem, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta Kłobuck z dnia 09.09.1975r Nr 6/6040/8/75 a ujawnienie nieruchomości po scaleniu oznaczonych jako działki nr nr 44, 5612/1, 5612/2, 5641/1 o łącznej pow. 1.0479 ha stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z aktualizacją użytków.
Produktem finalnym będzie mapa z opisem
Zadanie 4 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do regulacji działu I księgi wieczystej Kw. Nr 38946 obręb Krzepice w której zapisane są działki nr 3219/2, nr 3840 o łącznej pow. 0.6218 ha - przed scaleniem, stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji znajdujących się w/w księdze wieczystej a ujawnienie nieruchomości po scaleniu stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z aktualizacją użytków - nr 1447/1 o pow. 0.0151 ha; nr 1449/1 o pow. 0.0070 ha; nr 1608 o pow. 0.0335 ha; nr 1612 o pow. 0.0105 ha; nr 1623/2 o pow. 0.0154 ha; nr 1624 o pow. 0.0760 ha; nr 1738 o pow. 0.0072 ha; nr 1742 o pow. 0.0064 ha; nr 1774 o pow. 0.0332 ha; nr 1777 o pow. 0.0154 ha; nr 1893/2 o pow. 0.0327 ha; nr 1895 o pow. 0.0114 ha; nr 1903 o pow. 0.0106 ha; nr 1911 o pow. 0.0289 ha; nr 1926 o pow. 0.0997 ha; nr 1935 o pow. 0.0115 ha; nr 1947 o pow. 0.0189 ha; nr 1952 o pow. 0.0150 ha; nr 1954 o pow. 0.0525 ha; nr 1960 o pow. 0.0122 ha; nr 1962 o pow. 0.0322 ha; nr 1971 o pow. 0.0546 ha; nr 1973 o pow. 0.0106 ha; nr 1984 o pow. 0.0087 ha;.
Produktem finalnym będzie mapa z opisem
Realizacja jednoczęściowa.
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 11 maja 2008r.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,
3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
26 marca 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 marca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek


Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ_06_08.pdf (138,76KB)
- DOCzestawienie załączników 1_4_06_08.doc (107,50KB)