Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych
z elementami autoprezentacji
(CPV 80420000-4)
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail:  , Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji.
Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe. Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do obsługi komputerów i kas fiskalnych. Szkolenie powinno obejmować m.in. zagadnienia:
- wprowadzenie do pracy z komputerem,
- środowisko Windows,
- obsługa edytora tekstów na przykładzie MS Word,
- obsługa arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel,
- obsługa Internetu i poczty elektronicznej,
- podstawy tworzenia stron www,
- obsługa komputerowego programu użytkowego np. z zakresu sprzedaży, fakturowania, magazynowania,
- obsługa kasy fiskalnej,
- elementy autoprezentacji (aktywne metody poszukiwania pracy, umiejętność autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku).
Całkowity czas trwania szkolenia: 110 godzin.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca powinien ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 11 lipca 2008 roku
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,
3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- Preliminarz kosztów, który powinien zawierać koszt jednostkowy szkolenia oraz koszt osobogodziny szkolenia;
- Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl (wzór – zał. nr 4 do SIWZ))
- Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 5 do SIWZ)
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie, który obejmuje zamówienie – (wzór - zał. nr 6 do SIWZ);,
- wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
- aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy ,
- Certyfikat jakości usług, (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np: certyfikat zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje Kuratora Oświaty itd.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty                                                           70%,
doświadczenie Wykonawcy                                       20%,
posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług   10%.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25,
30 maja 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 maja 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                                     
                                                 
 
                                                       Starosta Kłobucki
 
                                                     Stanisław Garncarek