Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
         CPV 30231100-8, 30231250-4, 30233231-9, 30241400-4, 30241600-6, 30217100-4, 30217200-5,
 
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Komputer – jednostka centralna o minimalnych parametrach – 7 sztuk
Procesor: co najmniej 2,2 GHz (typu Intel Core 2)
Typ obudowy: midi, obudowa stojąca, wyprowadzone USB na czoło obudowy
Płyta główna:
-złącza na płycie (min.) - 4 x USB 2.0, SERIAL, 2 x PS/2, LPT, 2x gniazdo pamięci, 2x PCI
-typ obsługiwanej pamięci - DDR2-800 (PC2-6400)
-kondensatory polimerowe
Pamięć RAM:  DDR2 2 GB  800 MHz
HDD: co najmniej 200 GB, SATA2, 7200rpm
Karta graficzna: dopuszczalna karta zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa: karta 10/100/1000 Mbit/s
Zasilacz: filtr przeciwzwarciowy, filtr przeciwprzepięciowy
Napędy wbudowane: DVD-RW, FDD
Wyposażenie dodatkowe: klawiatura, mysz optyczna
System operacyjny: Win XP PRO PL
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna.
 
 
Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach – 7 sztuk
Procesor: co najmniej 2,2 GHz (typu Intel Core 2)
Typ obudowy: midi, obudowa stojąca, wyprowadzone USB na czoło obudowy
Płyta główna:
-złącza na płycie (min.) - 4 x USB 2.0, SERIAL, 2 x PS/2, LPT, 2x gniazdo pamięci, 2x PCI
-typ obsługiwanej pamięci - DDR2-800 (PC2-6400)
-kondensatory polimerowe
Pamięć RAM:  DDR2 2 GB  800 MHz
HDD: co najmniej 200 GB, SATA2, 7200rpm
Karta graficzna: dopuszczalna karta zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa: karta 10/100/1000 Mbit/s
Zasilacz: filtr przeciwzwarciowy, filtr przeciwprzepięciowy
Napędy wbudowane: DVD-RW, FDD
Wyposażenie dodatkowe: klawiatura, mysz optyczna
System operacyjny: Win XP PRO PL
Monitor: LCD 17”, częstotliwość odświeżania min. 70 Hz
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);
Gwarancja Wykonawcy  na oferowane monitory: 3 lata.
Gwarancja Wykonawcy na pozostały sprzęt: 2 lata.
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna.
 
Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach - 2 sztuki
Druk w kolorze: Tak 
Szybkość druku (mono): ok. 25 str./min.
Szybkość druku (kolor): ok. 15 str./min.
Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi
Rozdzielczość w pionie (kolor): 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (kolor): 600 dpi
Pojemność podajnika papieru: 350 szt.
Zainstalowana pamięć: min 64 MB
Prędkość procesora: ok. 533 MHz
Interfejsy: Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45 (LAN), USB 2.0
Materiały eksploatacyjne: wydajność ok. 6.000 stron A4 przy 5% pokryciu – 2 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP 
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
 
Drukarka laserowa mono o minimalnych parametrach - 12 sztuk
Szybkość druku: ok. 20 str./min.
Maks. rozmiar nośnika: A4 
Rozdzielczość w pionie (min): 800 dpi
Rozdzielczość w poziomie (min): 800 dpi
Pojemność podajnika papieru: 200 szt.
Zainstalowana pamięć: min 8 MB
Interfejsy: Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45 (LAN), USB 2.0
Materiały eksploatacyjne: wydajność ok. 2 000 stron przy 5% pokryciu,
formuła ultra-mikrodrobinowego dwupolimerowego tonera.
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
 
Urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach – 3 sztuki  
Funkcje: Drukowanie i kopiowanie w czerni, skanowanie w kolorze i w czerni
Szybkość druku: ok. 20 str./min.
Rozdzielczość drukowania w pionie (min): 800 dpi
Rozdzielczość drukowania w poziomie (min): 800 dpi
Rozdzielczość drukowania w pionie (min): 800 dpi
Rozdzielczość drukowania w poziomie (min): 800 dpi
Optyczna rozdzielczość skanowania(min): 800 dpi
Pojemność podajnika papieru: 200 szt.
Zainstalowana pamięć: min 32 MB
Interfejsy: Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45 (LAN), USB 2.0
Materiały eksploatacyjne: wydajność ok. 2 000 stron przy 5% pokryciu,
formuła ultra-mikrodrobinowego dwupolimerowego tonera.
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
 

Switch – 2 sztuki
10/100 Mb/s, 5-port 
Bufor pamięci: 512 kB
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
 
Switch rack 19’’ o minimalnych parametrach – 2 sztuki
Architektura sieci LAN: FastEthernet
Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt.
Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 2 szt.
Obsługiwane protokoły i standardy:
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x flow control
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3
- ISO 8802-3
Rozmiar tablicy adresów MAC (min): 8000
Typ obudowy: rack 19"
Wyposażenie standardowe: klamry do montażu w szafach rack 19"
Szerokość: 19 cali wysokość: 1 U
Gwarancja Wykonawcy 2 lata.
Oprogramowanie:

Microsoft Windows XP Professional SP2 OEM PL
– 9 sztuk

Oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów w formacie PDF – 2 sztuki - zaawansowane tworzenie i edycja dokumentów PDF
- możliwość komentowania i recenzowania wersji roboczych
- możliwość wykorzystania dokumentów i obiektów innego formatu z zachowaniem ich pierwotnego formatowania
- łączenie plików różnych aplikacji w jeden dokument pdf
- zaawansowane zabezpieczanie dokumentów
- możliwość pracy grupowej nad dokumentem

Oprogramowanie antywirusowe – 50 licencji (w tym 2 wersje dla MS Windows Server 2003, 5 wersji dla MS Windows 98, 43 wersje dla MS Windows XP)
- zapewnienie ochrony przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem
- monitor antywirusowy, skaner lokalnych zbiorów, skaner poczty oraz plików pobieranych z internetu
- technologia ThreatSense- centralna konsola administratora
- aktualizacja przeprowadzana na zasadzie inkrementacji

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy.
 
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 lipca 2008 roku
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  • Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
  • Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
  • Uwierzytelnione Certyfikaty CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy) wynikające ze szczegółowego opisu zadania.
 
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty                                                                                   100%,
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
20 czerwiec 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 czerwca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
 
Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek
 Dokumenty do pobrania: