Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
 (CPV 74274000-0)
 
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500,
e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3.     Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl
4.     Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa :
Zadanie 1
        
-         sporządzenie podziału działek stanowiących własność osób prywatnych na ich wniosek pod poszerzenie dróg powiatowych gm. Kłobuck i Popów, obręby:
-         Kamyk – działki 327 i 328 (droga powiatowa nr 2043 S)
-         Więcki – działki 426, 453/3 (droga powiatowa nr 2030 S)
-       Więcki – działki 428, 429, 446/1, 454/4, 454/5 (droga powiatowa nr 2030 S)
 
Produktem finalnym będzie mapa z projektem podziału nieruchomości do regulacji stanów prawnych (art. 73 ustawy z dnia 29 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133 poz. 872).
 
Zadanie 2
-         sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości w Kłobucku przy ul. Zakrzewskiej, oznaczonej jako działki nr nr 3669/1, 3669/2, 3669/3 o pow. 0,2014 ha obręb Kłobuck dla celów sądowych.
5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
-         Zadanie 1 – 15 października 2008 r.
-         Zadanie 2 – 15 września 2008 r.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  • Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
  • Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
  • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty  100%,
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
29 lipiec 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 lipca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
                                                                         Starosta Kłobucki
                                                                      Stanisław Garncarek
 
 
Dokumenty do pobrania: