Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Wycena nieruchomości – operat szacunkowy.
(CPV 70332100–8)
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507,
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.     Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl
4.     Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny dwóch zadań.
 
Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia położonej w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 17, obręb nr 18 oznaczonej jako działka 4/6 o pow. 0.6051 ha na cele publiczne tj. budowy „Korytarza Północnego” zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.08..2005 r Nr PP.I.7331-12-75/04/05.
Produktem finalnym będzie operat szacunkowy.
 
Zadanie 2 - wycena określająca wartość rynkową nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Zamkowa 19 , oznaczonej jako działka nr 1052/20 o pow. 0,3555 ha obręb Zagórze, zabudowanej budynkiem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do celów oddania nieruchomości w trwały zarząd. Produktem finalnym będzie operat szacunkowy.
5.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  •           Zadanie 1 do 15 września 2008 r.
  •           Zadanie 2 do 15 września 2008 r.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,
3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
30 lipca 2008 roku, godzina 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 lipca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
                                                                                Starosta Kłobucki
                                                                             Stanisław Garncarek
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
- PDFSIWZ.pdf (142,43KB)