Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku

Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych.

(CPV 45410000-4; 45262120-8; 45261410; 45261000-4; 45311100-1; 45421000-4; 45442200-9)

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku
Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck,
ul. Rynek im.
Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl,
Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego i ul. 11-go Listopada, 42-100 Kłobuck

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę części okien, drzwi wejściowych do budynków, w budynkach przy ul. Wyszyńskiego i ul. 11-go Listopada w Kłobucku. Zamierzenie podzielone jest na dwie części wyszczególnione poniżej.

Część I Przychodnia Specjalistyczna

Demontaż oraz montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

Demontaż oraz montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej

Montaż i demontaż rusztowań

Demontaż oraz montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji

Uzupełnienie ubytków w tynku

Ocieplenie ścian budynku wraz z ościeżami metodą lekką - mokrą (płyty styropianowe o gr. 10 i 3  cm, tynk silikatowy oraz mozaikowy – cokół)

Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z tynkowaniem i malowaniem ościeży (współ. U= 1.3 W/m2K)

Wykucie oraz montaż podokienników z blachy ocynkowanej

Wymiana drzwi stalowych na nowe z PCV (współ. U= 1.5 W/m2K)

Część II Pawilon łóżkowy

Demontaż oraz montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

Demontaż oraz montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej

Montaż i demontaż rusztowań

Demontaż oraz montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji

Uzupełnienie ubytków w tynku

Ocieplenie ścian budynku wraz z ościeżami metodą lekką - mokrą (płyty styropianowe o gr. 12,10 i 3  cm, tynk silikatowy oraz mozaikowy – cokół)

Malowanie krat i balustrad

Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z tynkowaniem i malowaniem ościeży  (współ. U= 1.3 W/m2K)

Wykucie oraz montaż podokienników z blachy ocynkowanej

Wymiana drzwi stalowych na nowe z Al. (współ. U= 1.5 W/m2K)

Dodatkowo zamurowanie okien wraz z obróbką tynkarską i malowaniem powierzchni

Kuchnia z Fizjoterapią

Demontaż oraz montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

Montaż i demontaż rusztowań

Docieplenie dachu styropapą o gr. 15 cm

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi

Tynkowanie kominów wentylacyjnych

Demontaż oraz montaż wentylatorów dachowych

Demontaż oraz montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji

Uzupełnienie ubytków w tynku

Ocieplenie ścian budynku wraz z ościeżami metodą lekką - mokrą (płyty styropianowe o gr. 10 i 3  cm, tynk silikatowy oraz mozaikowy – cokół)

Malowanie krat i balustrad

Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV wraz z tynkowaniem i malowaniem ościeży  (współ. U= 1.3 W/m2K)

Wykucie oraz montaż podokienników z blachy ocynkowanej

Wymiana drzwi stalowych na nowe z Al. (współ. U= 1.5 W/m2K)

5.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15 listopada 2008 roku Termin jednakowy dla każdej części

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia co do wartości i zakresu prac,

- dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przedmiotem zamówienia posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia:

*kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót

*kierownik robót wewnętrznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jednej roboty) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 4 do SIWZ);

- Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne dokumenty stwierdzające przynależność tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budowlanych lub Okręgowej Izby Architektów wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu

- Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację kosztorysową.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części osobno w wysokości:

Część I -  6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Część II – 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł).

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
12 sierpnia 2008 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek

Dokumenty do pobrania:
- PDFSIWZ_Kłobuck_szpital_termodernizacja.pdf (214,32KB)
- DOCzestawienie załączników 1_5_IR_I_3432_17_08.doc (177,00KB)
- ZIPZadanie I - przychodnia.zip (3,81MB)
- ZIPZadanie II - pawilon łóżkowy z kuchnią - Przedmiary i specyfikacja techniczna.zip (920,80KB)
- ZIPZadanie II - pawilon łóżkowy z kuchnią - Dok tech - 2 cz - Pawilon Łóżkowy - elewacje.zip (4,45MB)
- ZIPZadanie II - pawilon łóżkowy z kuchnią - Dok tech - 1 cz.zip (2,01MB)

- PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf (1 016,57KB)