Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 
Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck.
(CPV 45410000-4; 28221220-5; 45421000-4)
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku
Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck,
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, godziny pracy zamawiającego: we wtorki od godziny 800 do godziny 1600, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót, niedziel) w godzinach od 730 do 1530 tel. +48/343109500, fax. +48/343109507, strona internetowa www.bip.klobuck.pl,

e-mail: zam_pub@klobuck.pl
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.klobuck.pl.
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków PSP w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck.
Zamierzenie budowlane obejmuje roboty związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych ,stropodachu i stropu nad ostatnia kondygnacja ,wymianę części okien i zamurowanie części otworów okiennych, wymianę części bram garażowych, drzwi wejściowych do budynku i kotłowni, okien w piwnicy, w budynkach położonych na działce o nr ewid. 5711/2 przy ul. Częstochowskiej 45 w Kłobucku.
Przewiduje się następujące roboty budowlane:
- roboty ziemne,
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ślusarskie,
- roboty spawalnicze,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkarskie,
- roboty malarskie i inne wykończeniowe,
- roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku i technologią kotłowni c.o. na
eko - groszek,
- roboty związane z przekładka przyłącza c.o. do budynku magazynowo-gospodarczego,
- roboty elektryczne
- roboty związane z odtworzeniem rynien.
Szczegółowy opis zamierzenia podany jest w projekcie budowlanym dla niniejszego Przedsięwzięcia i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i winna być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym.
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 1 grudnia 2008 roku.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia co do wartości i zakresu prac,
- dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przedmiotem zamówienia posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót
- kierownik robót wewnętrznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót
- kierownik robót wewnętrznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jednej roboty) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 4 do SIWZ);
- Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w pkt 11.1.4 s.i.w.z.) posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne dokumenty stwierdzające przynależność tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budowlanych lub Okręgowej Izby Architektów wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu
- Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację kosztorysową.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł)
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Kancelaria Starostwa, pok. nr 25 na parterze budynku, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 do dnia 28 sierpnia 2008 roku, do godz. 1000,
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 sierpnia 2008 roku w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
 ·   Dokumentacja techniczna:
 
            - EXEKotłownia_c.o.exe (1,59MB)
            - EXEZmiana_nadproża_bud._gosp.exe (4,09MB)
         
            Branża budowlana:
            - EXEBudynek_główny_(1).exe (3,94MB)  
            - EXEBudynek_główny_(2).exe (2,53MB)
            - EXEBudynek_gospodarczy.exe (1,35MB)
          
            Branża sanitarna :
            - EXEBranża_sanitarna.exe (1,36MB)
 
 
 ·   SST:

- PDFpytania do SIWZ.pdf (84,71KB)
- PDFpytania do SIWZ 2.pdf (99,85KB)
- PDFpytania do SIWZ 3.pdf (92,48KB)