Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Wycena nieruchomości– operat szacunkowy

(CPV 70332100–8)

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507,

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny nieruchomości pięciu części stanowiących odrębne zamówienia.

Część I -  wycena określająca wartość rynkową prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach przy ul. Nowokrzepice 11, oznaczonej jako działka nr 1114/2 o pow. 0,0396 ha obręb Krzepice, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Bronisławy Czesak do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Część II - wycena określająca wartość rynkową prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach  przy ul. Piwnej 20, oznaczonej jako działka nr 42/69 o pow. 0,0613 ha obręb Zawady, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Adama i Elżbiety  Korfel w 2/3 cz. i Oskara Korfel w 1/3 cz. do celów wykupu prawa własności.

Część III - wycena określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 1655/4 o pow. 0,0200 ha obręb Kłobuck, stanowiącej własność Skarbu Państwa  do celów ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

Część IV – wycena określająca wartość rynkową prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Pogodnej , oznaczonej jako działki nr nr 783/4, 785/1, 785/6, 787/4 787/9, 789/4,  789/9, 791/9, 791/12,  o pow. ogólnej 0,9271 ha obręb Brody Malina m.Kłobuck, stanowiącej własność Skarbu Państwa do celów ustalenia ceny nieruchomości.

Część V - wycena określająca wartość nieruchomości położonej w Kłobucku, oznaczonej     jako działka nr 846/1 o pow. 0.0680 ha, przeznaczonej do zwrotu na rzecz spadkobierców    byłych właścicieli.

Produktem finalnym będą operaty szacunkowe.

5.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 października 2008 roku.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

najniższa cena – 100 pkt.

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
17 września 2008 roku, godzina 1000,

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert .

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 września 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                Starosta Kłobucki

                                                              Stanisław Garncarek

 

 Dokumenty do pobrania:

- PDFSIWZ.pdf (1,13MB)

- DOCzestawienie załączników 1_4_22 08.doc (91,50KB)