Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

pup.jpeg

PROJEKT SYSTEMOWY pn. „UWIERZ W SIEBIE” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia
„NOWOCZESNY SPRZEDAWCA” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
(CPV 80420000-4)
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku. Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl.
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. zasadnicze zawodowe oraz dobry stan zdrowia. Celem szkolenia jest przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania zawodu sprzedawcy oraz obsługi komputerów i kas fiskalnych.
Czas trwania szkolenia: 130 godzin w tym godziny teoretyczne i praktyczne.
Szkolenie powinno obejmować m.in. zagadnienia:
-          obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, techniki sprzedaży,
-          rozmieszczanie i przechowywanie towarów,
-          podstawowe zagadnienia prawne dot. m.in. zawierania umów sprzedaży, odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy, gwarancji, rękojmi, reklamacji,
-          dokumentowanie sprzedaży, dowody księgowe w sprzedaży: faktury VAT, rachunki uproszczone, faktury korygujące,
-          podstawy obsługi komputera (wprowadzenie do pracy z komputerem, obsługa edytora tekstów na przykładzie MS Word, obsługa arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel, obsługa Internetu i poczty elektronicznej),
-          obsługa komputerowego programu użytkowego np. z zakresu sprzedaży, fakturowania czy magazynowania,
-          obsługa kas fiskalnych różnych typów,
-          elementy autoprezentacji (aktywne metody poszukiwania pracy, umiejętność autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku).
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować badania lekarskie (w tym badanie na nosicielstwo) i wydanie książeczek zdrowia ze stosownym wpisem.
Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki /jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. zaświadczenia na drukach MEN) – wydanie dodatkowego zaświadczenia zawierającego tę informację/.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub 
     miasta Częstochowy.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w godzinach między 8 00 a 1800.
 
Inne wymagania zamawiającego:
 
-          Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, skierowane na szkolenie osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia (Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników szkolenia, ze wskazaniem osób, które należy ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zostanie sfinansowany przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej wysokość poniesionych kosztów oraz odrębnej faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto wynikającą z polisy.
KOSZT SZKOLENIA NIE POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ KOSZTU NNW, KOSZT TEN BĘDZIE SFINANSOWANY ODRĘBNIE!
-          Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo POKL, logo EFS, emblemat Unii Europejskiej oraz informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły szkolenie, protokół z egzaminu, faktury itp.
-          Wykonawca zobowiązany jest w miejscu organizacji zajęć szkoleniowych umieszczać plakaty, przekazane przez Zamawiającego, informujące o organizacji szkolenia                       w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zobowiązany jest umieszczać w widocznym miejscu flagę z emblematem Unii Europejskiej.
-          Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania i bieżącego aktualizowania danych                o organizowanym szkoleniu w ramach projektu systemowego współfinansowanego                 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej pod adresem  http://www.inwestycjawkadry.info.pl. Informacje na temat rejestracji nowej instytucji oraz dodawania nowej oferty szkoleniowej znajdują się w zakładce „Rejestracja instytucji szkoleniowej”. Informacja o organizowaniu szkolenia powinna zostać umieszczona na w/w portalu internetowym na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
 
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 listopada 2008 roku.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą,
-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
-          Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ),
-          Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ),
-          Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ),
-          Preliminarz kosztów, który powinien zawierać koszt jednostkowy szkolenia oraz koszt osobogodziny szkolenia,
-          Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl (wzór – zał. nr 4 do SIWZ),
-          Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 5 do SIWZ),
-          Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie, który obejmuje zamówienie – (wzór - zał. nr 6 do SIWZ),
-          Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
-          Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
-          Certyfikat jakości usług, (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np: certyfikat zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje Kuratora Oświaty itd.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty                         70%,
doświadczenie Wykonawcy     20%,
posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług    10%.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25, 23 września 2008 roku, godzina 1000.
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 września 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
                                                           Starosta Kłobucki
                                                         Stanisław Garncarek

 

Pliki do pobrania: