Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

 (CPV 74274000-0)

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku. Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: , Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa :

Część I

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na regulacji własności w postępowaniu sądowym w trybie zasiedzenia dla działki nr 585 o pow. 0,0775 ha, obręb Kłobuck.

Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych. 

Część II

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na regulacji własności w postępowaniu

sądowym w trybie zasiedzenia dla działki nr 763 o pow. 0,0516 ha, obręb Kłobuck (ul. Wąska).

Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych.

Część III

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na regulacji własności w postępowaniu sądowym w trybie zasiedzenia dla działki nr 780 o pow. 0,0347 ha, obręb Kłobuck (ul. Ciasna).

Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych. 

5.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

-         Część I         do 10.12.2008 r.

-         Część II        do 10.12.2008 r.

-         Część III       do 10.12.2008 r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  • Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
  • Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
  • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.

10.  Wymagane wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

11.  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena  – 100 pkt.

12.  Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
26 września 2008 roku, godzina 1000.

13.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17.  Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 września 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

                                                                           Starosta Kłobucki

                                                                        Stanisław Garncarek

 

 

Pliki do pobrania:

 

- PDFSIWZ_26_08.pdf (137,03KB)

- DOCzestawienie załączników 1_4.26_08.doc (92,00KB)