Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 
Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia
„KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.
(CPV 80420000-4)
 
1.      Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku. Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.
2.      Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.klobuck.pl.
4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:
Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie min. podstawowe oraz dobry stan zdrowia.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby bezrobotne uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach i zawierać dodatkowe przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli gazowych, w tym ich bezpiecznej wymiany w wózkach jezdniowych zasilanych gazem i powinno obejmować 67 godzin (w tym 47 godzin teoretycznych i 20 godzin praktycznych). Powinno kończyć się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem absolwentom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz wydaniem zaświadczeń odnośnie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem i zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT.            
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania lekarskie – psychotechniczne.
Szkolenie musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w godzinach między 8 00 a 1800.
Koszt szkolenia powinien zatem dodatkowo obejmować:
§         badania lekarskie - psychotechniczne,
§         opłata za egzamin państwowy.
KOSZT SZKOLENIA NIE POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ KOSZTU NNW, KOSZT TEN BĘDZIE SFINANSOWANY ODRĘBNIE!
Inne wymagania zamawiającego:
-          Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, skierowane na szkolenie osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia (Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników szkolenia, ze wskazaniem osób, które należy ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków). Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zostanie sfinansowany przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej wysokość poniesionych kosztów oraz odrębnej faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto wynikającą z polisy.
5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 listopada 2008 roku.
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą,
-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
-          Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ),
-          Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ),
-          Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-          Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ),
-          Preliminarz kosztów, który powinien zawierać koszt jednostkowy szkolenia oraz koszt osobogodziny szkolenia,
-          Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216) i spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. Wskazane jest aby program szkolenia wykorzystywał elementy standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl (wzór – zał. nr 4 do SIWZ),
-          Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 5 do SIWZ),
-          Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie, który obejmuje zamówienie – (wzór - zał. nr 6 do SIWZ),
-          Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
-          Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
-          Certyfikat jakości usług, (jeżeli Wykonawca posiada). Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawianych mogą się znaleźć np: certyfikat zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości, akredytacje Kuratora Oświaty itd.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
cena oferty                                 70%,
doświadczenie Wykonawcy             20%,
posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług    10%.
12. Miejsce i termin składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25, 24 września 2008 roku, godzina 1000.
13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 września 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 
                                                                             Starosta Kłobucki
                                                                          Stanisław Garncarek
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania: