Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

 

efs.jpeg

 

„Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego” - projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet -VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 

Usługa szkoleniowa „ Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym”.

(CPV 80420000-4)
 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku. Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Szkolenie przeznaczone jest dla 60 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, psychicznym, ze schorzeniami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 do 65 roku życia. Czas trwania szkolenia 480 godzin. 

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej rynku pracy w tym:

-         określenie zdolności i możliwości do wykonywania pracy w określonych warunkach np.

praca pod nadzorem, w warunkach chronionych, na otwartym rynku pracy,

-         określenie kwalifikacji i zdolności do wykonywania określonego rodzaju pracy : ocena umiejętności i predyspozycji zawodowych,

-       przeprowadzenie szkolenia z zakresu autoprezentacji, komunikacji, motywacji i rynku pracy

W szkoleniu należy położyć duży nacisk na indywidualną pracę z uczestnikiem poprzez dostosowanie metodologii i czasu prowadzonych zajęć do potrzeb i możliwości uczestników szkolenia.

Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie powiatu kłobuckiego od poniedziałku do piątku w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na Hutce ul. Długa 1, 42-234 Truskolasy i w siedzibie PCPR w Kłobucku ul. Skorupki 46 w grupach 15 osobowych.

Szkolenie ma zostać przeprowadzone w godzinach między 8 00 a 1800.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Inne wymagania zamawiającego:

-         Wykonawca ma zapewnić odpowiednie materiały szkoleniowe opatrzone logo EFS POKL i flagą UE oraz w miejscu przeprowadzenia szkolenia wywiesić plakat informujący, że szkolenie jest współfinansowane ze środków UE.

-         Wykonawca po zakończeniu szkolenia zobowiązany jest do przedstawienia indywidualnych ocen i wniosków dotyczących uczestników szkolenia,

-         Wykonawca po zakończeniu szkolenia wyda uczestnikom szkolenia certyfikat opatrzony informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla mieszkańców powiatu kłobuckiego”, realizowanego w ramach EFS program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji,  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Dodatkowo certyfikat winien zawierać logo EFS, POKL i flagę UE.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 listopada 2008 roku.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-         w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową dla minimum 10 osób każda, o tematyce tożsamej ze składaną ofertą,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-         Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ),

-         Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ),

-       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-         Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ),

-         Program szkolenia,

-       Wykaz usług szkoleniowych o tematyce tożsamej ze składaną ofertą, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 4 do SIWZ),

-      Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie, który obejmuje zamówienie – (wzór - zał. nr 5 do SIWZ),

-        Wzór certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Certyfikat opatrzony informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla mieszkańców powiatu kłobuckiego”, realizowanego w ramach EFS program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji,  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Dodatkowo certyfikat winien zawierać logo EFS, POKL i flagę UE,

-         Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena                                100%,
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła 13, pok. Nr 25, 10 października 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 października 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 
 
                                                                                            Starosta Kłobucki
                                                                                          Stanisław Garncarek
 
  
 
 
 
Pliki do pobrania: