Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa

 (CPV 74274000-0)
 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

     Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego.

Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 5 części dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących odrębne zamówienia.

Część 1

Sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1545 o pow. 0,2692 ha i nr 5544 o pow. 0,0364 ha obręb Kłobuck, stanowiące w wyniku scalenia gruntów obrębu Kłobuck ekwiwalent nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla celów założenia księgi wieczystej w ramach rozliczenia gruntów wydzielonych na rzecz Skarbu Państwa.

     Produktem finalnym będzie opis i mapa do złożenia księgi wieczystej.

     Część 2

     Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na regulacji własności w postępowaniu sądowym w trybie zasiedzenia dla działki nr 96/1 o pow. 4,1134 ha (droga krajowa), obręb Lgota gm. Kłobuck, zgodnie z danymi z operatu 511.421.325.

     Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych. 

     Część 3

     Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na regulacji własności w postępowaniu sądowym w trybie zasiedzenia dla działki nr 692 o pow. 0,0742 ha, obręb Kłobuck.

     Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych. 

     Część 4

     Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w postaci opisu i mapy do założenia księgi  wieczystej dla nieruchomości położonej obręb Kłobuck, oznaczonej jako działka 3793/4 o pow.  0.0166 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Naczelnika Miasta i Gminy Kłobuck z dnia 15.08.1978r. Nr RZGT-I- 61/8221a/31/78 wraz z aktualizacją użytków .

     Produktem finalnym będzie mapa z opisem.

     Część 5

     Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej służącej do regulacji własności w postępowaniu  sądowym w trybie zasiedzenia dla działek nr:

-         132   o pow. 1,9740 ha obręb Osoki Pustkowie miasto Kłobuck

-         179   o pow. 1,7988 ha obręb Przybyłów miasto Kłobuck

-         5541 o pow. 4,0585 ha obręb Kłobuck miasto Kłobuck zgodnie z danymi zawartymi w operacie 511.234.517 – scalenie gruntów.

Powyższe działki stanowią część drogi krajowej 489.
Produktem finalnym będzie opis i mapa do celów sądowych.

5.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

-         Część 1       do 15.12.2008 r.

-         Część 2        do 15.12.2008 r.

-         Część 3        do 15.12.2008 r.

-         Część 4        do 15.12.2008 r.

-         Część 5        do 15.12.2008 r.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  • Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
  • Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
  • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.
10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena  – 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
29 października godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 października 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 

                                                                                               Starosta Kłobucki

                                                                                             Stanisław Garncarek

 

Pliki do pobrania:

- PDFSIWZ_32_08.pdf (140,03KB)

- DOCzestawienie załączników 1_4.32_08.doc (97,50KB)