Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

         CPV 30231100-8, 30231250-4, 30233231-9, 30241400-4, 30241600-6, 30217100-4, 30217200-5,

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

 

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:

nazwa
opis/uwagi
ilość
jed.
Monitor

Przekątna ekranu 19" Współczynnik kontrastu min. 2000:1, Czas reakcji matrycy nie więcej niż 2 ms

3
szt.
System operacyjny
OEM Windows XP Pro PL
5
szt.
Pamięć RAM
512 MB DDR Non-ECC DIMM
1
szt.
Pamięć RAM
1024 MB 400MHz DDR Non-ECC DIMM
3
szt.
Karta graficzna

Typ złącza magistrali: AGP, Zainstalowana pamięć wideo min. 512 MB, Rodzaj pamięci DDR2, Szyna pamięci 128-bitowa

3
szt.
Taśma do streamera
LTO Ultrium 2 200/400 GB
4
szt.
Mysz optyczna

typ: przewodowa, Interfejs: PS/2, USB, Ilość przycisków: min. 6, rozdzielczość min. 800 dpi

8
szt.
Pamięć Flash

Pojemność: min 4 096 MB, Pracuje w trybach USB 1.1 oraz 2.0 (Hi-Speed), przepustowość: zapis: max. 15 MB/s, Odczyt: max.20 MB/s. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Mac OS 9.0 lub nowszy, Linux 2.4 lub nowszy; Zabezpieczenie hasłem (Windows 98SE/2000/XP)

2
szt.
oprogramowanie biurowe
OEM Microsoft Office Small Bizness 2007PL
1
szt.
oprogramowanie biurowe

OEM Microsoft Word 2007 Win32, Klucz aktywacyjny do Word 2007 V2

2
szt.
listwa zasilająca

listwa 5 gniazd, kabel 5m, Napięcie znamionowe 230 V, Prąd znamionowy obciążenia 10A, Bezpieczniki 2x 10A/250V

5
szt.
listwa zasilająca

listwa 5 gniazd, kabel 3m, Napięcie znamionowe 230 V, Prąd znamionowy obciążenia 10A, Bezpieczniki 2x 10A/250V

3
szt.
akumulator AA

Rodzaj: NiMH, Pojemność 2600, Napięcie wyjściowe: 1,2 V, komplet 2 szt

2
kpl
dysk twardy 3,5''

Interfejs IDE ATA 100, bufor pamięci min. 8 MB, pojemność min. 120 GB

2
szt.
Switch

24 porty RJ-45 10/100, minimum 1 port RJ-45 10/100/1000, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obudowa z uchwytami do rack 19 cali,

1
szt.
zasilacz

Moc zasilacza min. 450 W, funkcja aktywnego stabilizatora napięcia oraz Automatic Fan Control, 1 wentylator chłodzący, zasilacz posiada zabezpieczenia: przeciw zwarciowe, przeciw przeciążeniowe, przeciw przepięciowe, przeciw termiczne.

1
szt.
Kabel szeregowy 9F
Kabel szeregowy 9F - 9M 5 m
1
szt.

 

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu – monitory -(dopuszczalne oświadczenie wykonawcy)

 

Gwarancja Wykonawcy na oferowane monitory: 3 lata.

Gwarancja Wykonawcy na pozostały sprzęt: 2 lata.
 

Jednostka centralna

3 szt.
Procesor

Procesor dwurdzeniowy, taktowany zegarem o częstotliwości min 2400 Mhz, Częstotliwość szyny FSB 800 Mhz lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez wykonawcę. Wersja BOX

Pamięć RAM

Pamięć zainstalowana: 2048 MB DDR2

Płyta główna

Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia
- 1 złącze zasilania 24-pin ATX
- 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V
- 1 złącze wentylatora procesora
- 1 x FDD
- 1 x IDE
- 1 złącze wentylatora systemowego
- 3 x USB 2.0/1.1
- 4 x SATA II 3Gb/s
Złącza rozszerzeń
- 1 x PCI Express x1
- 1 x PCI Express x16
- 2 x PCI
Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu
- 1 x COM
- 1 x D-Sub
- 1 x LPT
- 1 x RJ45 LAN
- 3 gniazdka audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon)
- 6 x USB 2.0/1.1
- 2 x PS/2 (klawiatura/mysz)
Monitoring sprzętowy
- Kontrola prędkości obrotowej wentylatora procesora
- System ostrzegania przed przegrzaniem procesora
- Ostrzeżenie przy uszkodzeniu w
entylatora procesora / systemu
- Monitoring napięć zasilania

Dysk twardy

Min 160 GB, 16 Mb cache

Napęd optyczny

DVD RW

Karta dźwiękowa

zintegrowana z płytą główną

Karta graficzna

Pamięć 256 MB, typ zastosowanej pamięci DDR2, typ złącza PCI-Express x16

Karta sieciowa

100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną

Klawiatura

Standard PS2

Mysz

Optyczna typ: przewodowa, Interfejs: PS/2, USB, Ilość przycisków: min. 6, rozdzielczość min. 800 dpi

Oprogramowanie
Nero Express, System operacyjny OEM Windows XP Pro PL
Obudowa

typ: MIDI TOWER,  co najmniej 2 złącza USB na frontowej ścianie obudowy. Zasilacz: Moc zasilacza min. 450 W, funkcja aktywnego stabilizatora napięcia oraz Automatic Fan Control, 1 wentylator chłodzący, zasilacz posiada zabezpieczenia:przeciw zwarciowe, przeciw przeciążeniowe, przeciw przepięciowe, przeciw termiczne.

Inne

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy), Wszystkie programy wymagające aktywacji musza być aktywowane przed dostarczeniem do Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy: 2 lata

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 listopada 2008 roku.

 

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-           Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

-           Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-           Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

-           Uwierzytelnione Certyfikaty CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy) wynikające ze szczegółowego opisu zadania.

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena  - 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
3 listopada 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 października 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 

 

                                                                                      Starosta Kłobucki

                                                                                    Stanisław Garncarek

 

Pliki do pobrania:

 

- PDFSIWZ.pdf (239,84KB)

- DOCZestawienie załączników 1 - 4.doc (90,00KB)