Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach

ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice.
 (CPV 09111210-5)

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26 42-160 Krzepice w ilości: węgiel kamienny „orzech I” 80 Mg, węgiel kamienny „eko groszek” 50 Mg.

Parametry dostarczanego opału

 

            węgiel kamienny „orzech I”

wartość opałowa         27000-29000 kJ/kg

zawartość popiołu       6.0% - 7.5%

zawartość siarki                    0,3% - 0,75%

zawartość wilgotności   poniżej 10
 

    węgiel kamienny „eko-groszek”

wartość opałowa         27000-29000 kJ/kg

zawartość popiołu       6.0% - 7.5%

zawartość siarki                    0,3% - 0,75%

zawartość wilgotności   poniżej 10
granulacja                  5 – 25 mm

Terminy dostaw: sukcesywnie w miarę potrzeb, po uprzednim zleceniu pisemnym w terminie do 5 dni, ostatnia dostawa do 31 maja 2009 roku.

Zamawiający planuje terminy i wielkość dostaw w miesiącach:
węgiel kamienny „orzech I”
- listopad 2008 r.         -        20 Mg
- styczeń 2009 r.         -        20 Mg
- marzec 2009 r.          -        20 Mg
- maj 2009 r.              -        20 Mg
węgiel kamienny „eko-groszek”
- listopad 2008 r.         -        17 Mg
- styczeń 2009 r.         -        23 Mg
- marzec 2009 r.          -        10 Mg

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: sukcesywnie w miarę potrzeb, po uprzednim zleceniu pisemnym w terminie do 5 dni, ostatnia dostawa do 31 maja 2009 roku.

 

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-         oferta (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

-         oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

-         aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-         oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena  - 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
30 października 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 października 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 
 

                                                                              Starosta Kłobucki

                                                                            Stanisław Garncarek

 

Pliki do pobrania: