Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Wycena nieruchomości – operat szacunkowy
(CPV 70332100–8)
 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny sześciu części stanowiących odrębne zamówienia.

Część 1 - wycena określająca wartośćrynkową prawawłasności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach przy ul. Piwnej, oznaczonej jako działki nr 42/75, 42/79 o pow. 0,2839 ha obręb Zawady gm. Popów, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Bożeny i Bogdana Dymek do celów wykupu prawa własności gruntu.

Część 2 - wycena określająca wartość rynkową prawa własności działek położonych we Wręczycy Wielkiej, oznaczonych nr : 422 o pow. 0,0353ha , 457 o pow. 0,0483 ha i 458 o pow. 0,0575ha obręb Wręczyca Wielka, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych do celów ustalenia ceny nieruchomości i zniesienia współwłasności.

Część 3 – wycena określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Kasztanowej , oznaczonej jako działka nr 5641/1   o pow. 0,0605ha obręb Kłobuck, stanowiącej własność Skarbu Państwa do celów ustalenia ceny nieruchomości.

Część 4 - wycena określająca wartośćrynkową prawawłasności nieruchomości położonej w Długim Kącie, oznaczonej jako działki nr 303, 304, 305/1 i 305/2 o pow. łącznej 0,0335 ha obręb Długi Kat gm. Wręczyca Wielka, stanowiącej własność Skarbu Państwa do celów ustalenia ceny zbycia nieruchomości .

Część 5 - wycena określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rębielicach Królewskich, oznaczonej jako działki nr nr: 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657/1, 3657/2, 3658, 3659, o pow. łącznej 2,0860 ha obręb Rębielice Królewskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa do celów ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

Część 6  – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 183/7 o pow. 34m² do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1989r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.).

Produktem finalnym będą operaty szacunkowe.

5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 23 grudnia 2008 roku.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

-        oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

-        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.;

-        oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

-        dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają stosowne uprawnienia.

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena  - 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
26 listopada 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 listopada 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 
 
                                                                                     Starosta Kłobucki

                                                                              Stanisław Garncarek                                   

                                 

Pliki do pobrania:

- PDFSIWZ_35.pdf (137,77KB)

- DOCZestawienie załączników 1_4_35_08.doc (93,00KB)