Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

logo_pup.jpeg

 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 

 Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.

            CPV 6600000-0
 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: , Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej           dwoma subkontami, w tym dla projektu p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego                                                    z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,                              a w szczególności:

a.      otwarcie i prowadzenie rachunku Funduszu Pracy;

b.      otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ( subkont );

c.       przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych;

d.      prowadzenie punktu bankowego w miejscowości Kłobuck ( punkt kasowy ), gdzie będą wypłacane zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych w godzinach 8:00-14:30 w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 13 dni w miesiącu Terminy wypłat zasiłków określane będą przez Zamawiającego na 15 dni poprzedzających okres wypłaty;

e.      bieżące przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku;

f.        załączanie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, a w szczególności:

- wpłat środków przez osoby fizyczne i inne podmioty na rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku,

- wypłat realizowanych przez osoby fizyczne z rachunków Urzędu;

g.      przekazywanie zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego;

h.      uzgadnianie dokumentacji z zapisami na rachunkach;

i.         potwierdzanie zgodności salda;

j.        bezpłatna instalacja w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników. Tym samym zapewnienie obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi bankowej (EOB).

            Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

k.       bezpłatne świadczenie dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło);

l.         oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących                                  i pomocniczych;

m.     automatyczne inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunku głównym Funduszu Pracy;

n.      kapitalizację odsetek na koncie głównym i subkontach kwartalnie;

o.      brak opłat od wpłat gotówkowych własnych oraz od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku;

p.      sporządzanie odpisów wyciągów z rachunków wraz z odpisem załączników (bezpłatnie);

q.      inne czynności związane z prowadzeniem rachunków stosownie do potrzeb.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 grudnia 2011 roku.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późn. zm.),

-     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);

-     Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);

-     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Banki państwowe obowiązane są złożyć statut oraz dokument powołujący Zarząd. Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja Nr 87, poz. 605 z późn. zm.);

-     Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);

-     Projekt umowy zgodny ze s.i.w.z.

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:

-     Opłata za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł) - 5%,

 

-     Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego (opłata podana w zł) - 5%,

-     Opłata z tytułu prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz klientów PUP z tytułu zasiłków, stypendiów, dodatków i innych świadczeń dla bezrobotnych) ( opłata podana w punktach procentowych) – 50%,

-     Opłata za przelew zwykły w sieci własnej banku oraz za przelew zwykły na rachunki innych banków (opłata podana w zł) – 5%,

-     Opłata za przelew w systemie EOB (przelewy elektroniczne realizowane w systemie Home Banking) (opłata podana w zł) – 20%,

-     Miesięczna opłata za obsługę i prowadzenie rachunku w systemie Home Banking (EOB) – 10%,

-     Opłata za wydanie książeczki czekowej (opłata podana w zł) – 5%,

12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
10 grudnia 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 grudnia 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 
 

                                                                                             Starosta Kłobucki

                                                                                           Stanisław Garncarek

 
Pliki do pobrania: