Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
za rok 2008
                                                /CPV 74121000-3/
 
 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2.      Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3.      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.klobuck.pl.

4.      Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej   w Kłobucku za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

 Jednostka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000005621 - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego w księdze rejestrowej pod numerem 24-02059.

Przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych w zakresie :

-         podstawowej opieki zdrowotnej (wiejskie i gminne ośrodki zdrowia),

-         leczenia szpitalnego,

-         rehabilitacji leczniczej,

-         ratownictwa i transportu medycznego,

-         ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

-         leczenia psychiatrycznego i uzależnień,

-         profilaktyki i promocji zdrowia.

Do każdego rodzaju usług występuje odrębny kontrakt.

Jednostka prowadzi całość działalności – nie sporządza się odrębnych sprawozdań finansowych – organizacyjnie wszystkie ośrodki, poradnie i szpitale stanowią jedną jednostkę.

W IV kwartale 2008 r. w ZOZ została przeprowadzona pełna inwentaryzacja.

Wielkości charakteryzujące zakład na dzień 31.12.2007 r.:

- suma aktywów 10 386 305,52 zł
- zatrudnienie w etatach 496,64       
- przychody netto ze sprzedaży         22 669 896,69 zł

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

7.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 29 maja 2009 roku.

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 3,

3.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-         Ofertę (wzór - zał. nr 1 do SIWZ),

-         Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 i art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ),

-         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

-         Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór - zał. nr 3 do SIWZ),

-         Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami poświadczającymi, że osoby te zostały wpisane na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (wzór - zał. nr 4 do SIWZ),

-         Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) – co najmniej jedna praca (wzór - zał. nr 5 do SIWZ),

-         Wykaz wykonanych przez osoby mające realizować zadanie w ciągu ostatnich trzech lat prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających)co najmniej jedna praca (wzór - zał. nr 6 do SIWZ),

-         Oświadczenie osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności.

10. Wymagane wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
11. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%
12. Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25,
4 grudnia 2008 roku, godzina 1000.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 listopada 2008 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
 
 

                                                                                 Starosta Kłobucki

                                                                              Stanisław Garncarek

 

Pliki do pobrania: 

- PDFSIWZ_28.pdf (141,76KB)

- DOCZestawienie załączników 1-7_28.doc (122,50KB)

- PDFDo wiadomosci uczestników przedmiotowego postepowania przetargowego.pdf (72,56KB)

- PDFpismo w sprawie zapisów SIWZ.pdf (353,35KB)