Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert na:

- wykonanie operatu szacunkowego zmierzającego do ustalenia wysokości odszkodowania udziału wynoszacego 2/3 części w wywłaszczonej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 17, oznaczonej jako działka nr 4/6, obręb 18. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została na realizację celu publicznego tj. budowę Korytarza Północnego , zakres: węzeł DK-1 ul Makuszyńskiego jako III część I-go etapu połączenia komunikacyjnego dzielnicy Północ i Wyczerpy z drogą krajową nr 1  zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.08.2005 r Nr PP.I.7331-12-75/04/05.
Wycenie podlegać będzie grunt, składnik budowlany ( trzy altanki, ogrodzenie i przyłącze wodociagowe) i składnik roślinny. Wartość nieruchomości należy ustalić według stanu nieruchomości w dniu pozbawienia praw do nieruchomości.


Ustala się termin wykonania usługi - 30 dni od daty podpisania umowy
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę.

Oferty pisemne należy składać  w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy nr GKN.G 7221/21/07 w terminie  do dnia 14 czerwca 2011r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa - pokój nr 25.    
            
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2011r. o godz. 9:00.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie telefonicznie poinformowany o terminie podpisania umowy.            

Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – pokój nr 90 tel. (034) 310-95-50

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   może   zostać   unieważnione w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania.  

 

Naczelnik Wydziału
/-Maciej Kuk/


Kłobuck, dnia  03.06.2011r.