Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/23/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/23/05  na „Wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 4 zadania ) (CPV 70332100-8)”.

 

Złożono ofert:   3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano oferty:

 

Zadanie 1 - wycena określająca wartość gruntów dla 3 nieruchomości położonych w Kamińsku gm. Przystajń, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zestawienie zał. nr 1  SIWZ) wygrała Pani mgr inż. Bożena Leszczyńska prowadząca firmę Wycena Nieruchomości, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń za cenę brutto 1.095,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość gruntów dla 5 nieruchomości położonych na terenie gmin Opatów i Panki, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zestawienie zał. nr 2  SIWZ) wygrała Pani mgr inż. Bożena Leszczyńska prowadząca firmę Wycena Nieruchomości, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń za cenę brutto 2.623,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100).

 

Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych w Grabarzach gm. Lipie, oznaczonych nr działek: 57/1, 74/1, 91/1 o pow. łącznej 0,1880 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała Pani mgr inż. Bożena Leszczyńska prowadząca firmę Wycena Nieruchomości, ul. Targowa 10/21, 42-141 Przystajń za cenę brutto 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

 

Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych w Grodzisku gm. Wręczyca Wielka, oznaczonych nr działki 294/2 o pow. 0,0338 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała Pani Zofia Majer prowadząca firmę Doradztwo i Wycena Nieruchomości, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 366,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

 

 

Starosta

mgr Dariusz Desperak