Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zarząd Powiatu w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 


Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/25/05  na: Wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 4 zadania ) (CPV 70332 100 – 8)

Złożono ofert:   1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Wybrano oferty:

Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną  położonej  w  Kłobucku – ul. Rómmla , oznaczonej jako działka nr 1143/2 o pow. 0,0123 ha  , obręb Kłobuck m. Kłobuck   do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.)  wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 366,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). 

Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową  położonej  w  Wręczycy Wielkiej – ul. Podgaj , oznaczonej jako działka nr 928/13 o pow. 0,0088 ha  , obręb Wręczyca Wielka gm. Wręczyca Wielka  do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 359,90 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową ,  położonych   w  Gruszewni  , oznaczonych jako działki:  nr nr 251/3 , 356/3 o pow. łącznej 0,0389ha i nr nr 147/3 ,  344/3 o pow. łącznej 0,0046 ha  , obręb Gruszewnia gm. Kłobuck  do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 366,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). 

Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną  położonej  w  Białej , oznaczonej jako działka nr 289/2 o pow. 0,0191ha  , obręb Biała Górna  gm. Kłobuck   do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) wygrała firma - Doradztwo i Wycena Nieruchomości Zofia Majer, Czarna Wieś ul. Słoneczna 71, 42-133 Węglowice za cenę brutto 427,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem złotych 00/100).


Starosta
mgr Krzysztof Nowak