Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/26/06 na zadanie p.n.:

 

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

 

Złożono ofert:  12 , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 2.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Kancelaria GASPARD

Prawo i Finanse Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 30

00-336 Warszawa

za cenę brutto: 3 403,80 zł

słownie: trzy tysiące czterysta trzy złote 80/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

Jednocześnie informuję, że wykonawca

  • Firma Pressom Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław nie uzupełniła w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskutek czego wykonawca został wykluczony z postępowania  a oferty odrzucona.

Podstawa prawna – art. 26 ust. 1 pkt. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

  • Firma InfoAudit Sp. z o.o., ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodziła się na poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, wskutek czego Zamawiający odrzuca ofertę.

Podstawa prawna – 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).                       

 

Wicestarosta

inż. Stanisław Garncarek