Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06

EFS.jpeg                                                     unia.jpeg

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

  

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/34/06 na zadanie p.n:

 

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

Złożono ofert:  4, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 1.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Pracy „Oświata”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 5 700,00 

słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

 

Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa została odrzucona.

Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, aby wszystkie dokumenty były podpisane przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosunku dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

Oferta została podpisana przez Panią Agnieszkę Meller. Z zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika, aby osoba ta była uprawniona do podpisywania dokumentów, brak jest również w ofercie pełnomocnictwa.

 

Podstawa prawna – art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz ustawa – Kodeks cywilny.

 

Starosta Kłobuck

mgr Krzysztof Nowak