Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/37/06 na zadanie pn.:

 

„Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych oraz wyceny nieruchomości zajętych pod drogi”.

 

 

Część I

Wykonanie opisu i mapy do założenia ksiąg wieczystych dla 5 działek - (obręb: Brody Malina – nr 434/2 o pow. 0.4651 ha, Wąsosz Dolny – nr 461/1 o pow. 0.3400 ha, Więcki – nr 1064 o pow. 1.4640 ha, Złochowice – nr 824/1 o pow.0.1249 ha, Wilkowiecko – nr 69/1 o pow. 0.0663 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa – były zasób Państwowego Funduszu Ziemi  wraz z aktualizacją użytków. Produktem finalnym będzie mapa do założenia KW.

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla części I zostało unieważnione w oparciu o przepisy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część II

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej – opisu i mapy  dla 5 nieruchomości zajętych pod koleje, oznaczone jako działki nr: 298 o pow. 4,8700ha obręb Wręczyła Mała, 546 o pow. 3,8400ha obręb Rybno, 1708 o pow. 4,5300ha obręb Zagórze, 604 o pow. 5,4300ha obręb Zakrzew, 263 o pow. 1,7746 ha obręb Kawki do celów założenia księgi wieczystej w sądzie. Produktem finalnym będzie mapa do założenia KW. 

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla części II zostało unieważnione w oparciu o przepisy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część III

1wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kłobuck gm. Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 1404/5 o pow. ogólnej 0,0068 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

2wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną obręb Zawady gm. Popów, oznaczonej jako działka nr 466/14 o pow. ogólnej 0,0093 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

3wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych obręb Wręczyca Wielka gm. Wręczyca Wielka, oznaczonych jako działki nr 918/5 o pow. 0,0009 ha i nr 928/15 o pow. 0,0045 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.).

4wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Rębielice Szlacheckie gm. Lipie ,oznaczoną jako działka nr 76/2 o pow. ogólnej 0,0085 ha, oraz pod drogę powiatową, położoną obręb Rębielice Szlacheckie gm. Lipie oznaczoną jako działka 1461/1 o pow. ogólnej 0,0371ha,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

5wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Lindów gm. Lipie, oznaczoną jako działka nr 71/1 o pow. ogólnej 0,0568 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

6wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną ,położoną obręb Grabarze gm. Lipie, oznaczoną jako działki nr 16/1 i 26/1 o pow. łącznej 0,0173ha,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

7wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną obręb Stanisławów gm. Lipie oznaczoną jako działka nr  367/1 o pow. ogólnej 0,0335 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

8wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną obręb Biała Górna gm. Kłobuck, oznaczoną jako działka nr 47/3 o pow.0,0046ha,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

9wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną obręb Grodzisko gm. Wręczyca Wielka, oznaczoną jako działka nr 295/2 o pow. ogólnej 0,0534 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

10       wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Borowa gm. Miedźno, oznaczoną jako działka 458/2 o pow. ogólnej 0,0178 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.)

11       wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną obręb Kopiec gm. Kłobuck ,oznaczoną jako działka 63/10 o pow. ogólnej 0,0138 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn. zm.) 

 

Złożono ofert:  3 , z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania 0.

 

Postępowanie dla części III wygrała oferta złożona przez: Jadwigę Bugaj- Rzeczoznawcę Majątkowego, ul. Kościuszki 20, 42-100 Kłobuck za cenę: 3 477,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak