Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

 

 

Informuje, że postępowanie przetargowe Nr ZI.I. 3432/50/06 pn.:

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 1.

 

 

Wykonawca firma PRO-SYSTEM PHU, ul. Sikorskiego 30/9, 82-200 Malbork na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poźn. Zm.) został wykluczony z postępowania.

                                                          

Uzasadnienie

 

W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 10 Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu nie spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Spełnienie tego warunku było wymagane w pkt. 9.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)  żądał od wykonawców załączenia do oferty  certyfikatu wydanego przez niezależne laboratoria ICSA dla aktywnego urządzenia zabezpieczającego.

Firma PRO-System załączyła dokument EC – Deklarację Zgodności dla aktywnego urządzenia zabezpieczającego. Treść załączonego dokumentu nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Wykonawca firma PRO-SYSTEM został wykluczony z postępowania a oferta na podstawie art. 89 ust. pkt. 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona.

 

 

 

 

 

 

Starosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek