Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006

EFS.jpeg                                 unia.jpeg

 

"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/03/07 pn.:

 

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006 Działanie 1.2 p.n. „Przyszłość z perspektywami” oraz Działanie 1.3 pn. „Nadzieja na jutro ”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

DIVINA POLONIA WĄSATY I SPÓŁKA Sp. j.

ul. Powolnego 10/17, 45-078 Opole

Za cenę brutto: 4 123,60  

Słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia trzy złote 60/100

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Złożono ofert:  12 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 1.

 

 

W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 10 Wykonawca „ BUCHALTER” Sp. z o.o., ul. Jaracza 3 m 13, 00-378 Warszawa został wykluczony z postępowania z powodu nie spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Spełnienie tego warunku było wymagane w pkt. 9.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej żądał od Wykonawców załączenia do oferty oświadczenia osób uczestniczących bezpośrednio w przeprowadzeniu audytu o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności.   

Firma BUCHALTER Sp. z o.o. nie załączyła wymaganego dokumentu do oferty.

Wobec powyższego Wykonawca firma BUCHALTER Sp. z o.o został wykluczony z postępowania a oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona.

 

 

Starosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek