Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/07/07 pn.:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

zostało unieważnione w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który to przepis stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

1.      oferta Gospodarstwa Pomocniczego „KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W  pkt. 4 siwz Zamawiający wskazuje, że  czas trwania kursu wynosić musi 260 godzin ( w tym 60 godzin teoretycznych oraz 200 godzin praktycznych). W złożonej ofercie  podano, że zajęcia teoretyczne trwać będą 90 godzin a zajęcia praktyczne 170 godzin.  W związku z powyższym należało odrzucić ofertę jako niezgodną ze siwz.

2.      oferta Spółdzielni Pracy „ Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 2 i 3 wskazuje udział podwykonawców w części dotyczącej wynajmu miejsca szkolenia. Natomiast w dalszej części formularza ofertowego w pkt. 9 podaje informacje, że” nie wskazujemy podwykonawców - realizujemy zlecenie samodzielnie”. W związku z powyższym należało odrzucić ofertę jako niezgodną ze siwz.

3.       „AWANS” Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec:

a)     Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu nie spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Spełnienie tego warunku było wymagane w pkt. 9.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający żądał od Wykonawcy załączenia do oferty zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy. Wpis ten zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych musi być zaktualizowana na dany rok kalendarzowy.

Firma „ AWANS” Sp. z o.o. nie załączyła zaktualizowanego dokumentu do oferty.

Wobec powyższego Wykonawca firma AWANS Sp. z o.o został wykluczony z postępowania a oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona.

 

b)     Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuścił udział podwykonawców w części dotyczącej wynajmu miejsca szkolenia. Wykonawca w ofercie wskazuję, że zlecił zrealizowanie szkolenia (część teoretyczną i praktyczną) Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie. W związku z powyższym należało odrzucić ofertę jako niezgodną ze siwz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek