Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/01/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuje, że postępowanie przetargowe Nr ZI.I. 3432/01/07 pn.:

 

„ Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania.

 

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 1.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy Firmy „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41A, 42-200 Częstochowa                                                 

 

Uzasadnienie

 

W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 10 Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu nie spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Spełnienie tego warunku było wymagane w pkt. 9.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)  żądał od wykonawców załączenia do oferty na oferowane monitory LCD  certyfikatu TCO 99 lub TCO-03, ISO13406-2, oraz certyfikatu potwierdzającego, że głośność jednostki mierzona zgodnie normą ISO 9296 jest poniżej 37 dB.

Firma „ BIS” Karol Kowalski nie załączyła do oferty na oferowane monitory wymaganych dokumentów, natomiast certyfikat głośności jednostki został załączony do oferty w języku angielskim. Zgodnie z art. 9 ust. 2 postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie mogą zostać uzupełnione w oparciu o art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec powyższego Wykonawca firma „ BIS” został wykluczony z postępowania, a oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona.

 

Jednocześnie informuję, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Kłobuck, dnia 12 kwiecień 2007 r.

 

 

Starosta Kłobucki

inż. Stanisław Garncarek