Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania

zporr3.jpeg      EFS3.jpeg    unia.jpeg

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/18/07 pn.:

 

„ Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania”.

 

Wybrano ofertę:

Zadanie 1

Firma „ BIS” Karol Kowalski

42-200 Częstochowa, AL. Niepodległości 41a

za cenę brutto: 13 698,16 zł

słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 16/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania 0.

 

Zadanie 2

Firma „ BIS” Karol Kowalski

42-200 Częstochowa, AL. Niepodległości 41a

za cenę brutto: 16 402,90 zł

słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwa złote 90/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo

Złożono ofert:  1 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania 0.

 

 

Zadanie 3

Postępowanie dla zadania 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta złożona przez Firmę „ BIS” Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41 a, 42-200 Częstochowa została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia zadania 3 w pkt. 4 Zamawiający żądał oprogramowania w wersji BOX, Wykonawca przedstawił oprogramowanie w wersji OEM co jest niezgodne ze siwz i nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

Podstawa prawna – art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177 z póź. zm.).

 

Kłobuck, dnia 21.05.2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek