Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/17/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

zporr3.jpeg       EFS3.jpeg       unia.jpeg

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/17/07 pn.:

 

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

DIVINA POLONIA WĄSATY I SPÓŁKA Spółka jawna

45-078 Opole, ul. Powolnego 10/17

za cenę brutto: 4 135,80 zł

słownie: cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 80/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  4 -, z czego odrzucono 2, wykluczono z postępowania - 2.

 

Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez:

§              DGA Audyt Spółka z o.o., 61-896 Poznań, ul. Towarowa 35 została odrzucona a Wykonawca został wykluczony z postępowania. Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających posiadania uprawnień osób przewidzianych do realizacji zadania.

 

Podstawa prawna - art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177 z póź. zm.).

 

§              InfoAudit Sp. z o.o. ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa została odrzucona a Wykonawca wykluczony z postępowania. Oferta została złożona na formularzu, który nie zawiera wszystkich wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji i w związku z tym podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada treści siwz. Wykonawca nie załączył do oferty aktualnego zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

 

Podstawa prawna – art. 24 ust. 2 pkt. 3, art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177 z póź. zm.).

 

Kłobuck, dnia 21.05.2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek