Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Starosta Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,
tel. 34/3109500 fax. 34/3109507
www.powiatklobucki.pl e-mail:
 
Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/27/07 pn.:
 
„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy”.
 
  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
-            oferta nr 1 złożona przez: Spółdzielnię Pracy Oświata, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa, z ceną brutto: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
-            oferta nr 2 złożona przez: Gospodarstwo Pomocnicze „ KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną brutto: 6 975,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
-            oferta nr 3 złożona przez: Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec z cena brutto: 7 230,00 zł ( słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100).
 
  1. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
 
  1. Z postępowania odrzucono 1 ofertę.
Oferta nr 3 złożona przez Ośrodek Usług Oświatowych, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 1 wskazuje udział podwykonawców w części dotyczącej wynajmu miejsca szkolenia. Natomiast w dalszej części formularza ofertowego w pkt. 7 nie wskazuje udziału podwykonawców zadania. W związku z powyższym należało odrzucić ofertę jako niezgodną ze siwz.
 
  1. Wybrano ofertę złożoną przez: Gospodarstwo Pomocnicze „ KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, z ceną brutto: 6 975,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru – najniższa cena,
  
     Kłobuck, dnia 26 czerwiec 2007 r.
 
         Starosta Kłobucki
         Stanisław Garncarek