Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


Kwalifikacja wojskowa – orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Powiatowa Komisja Lekarska w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel. (34) 310 06 61

Wymagane dokumenty:

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Burmistrzowi/Wójtowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny (roczniki starsze) przedstawia:
1. Burmistrzowi/Wójtowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa)

Sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie przez Powiatową Komisję Lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. Wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczka wojskowa), przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Termin załatwienia sprawy: w dniu stawienia się na kwalifikację wojskową

Opłaty: bez opłat

Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Katowicach również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Uwagi:
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.
Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie gminy powiatu kłobuckiego, obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Burmistrza/Wójta w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoba która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza/Wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 r., poz. 2305)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2018, poz. 1982)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 256 z późn.zm.)

 


Zezwolenia na sprowadzenie zwłok

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel. (34) 310 06 62

Wymagane dokumenty :

Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej
- datę i miejsce zgonu
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
- miejsce pochówku
- środek transportu , którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy
- wskazanie firmy i jej siedziby, która organizuje sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej. Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.


Dokumenty do pobrania:

- PDFWniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok_szczątków.pdf (84,20KB)

- PDFOświadczenie.pdf (112,19KB)

- PDFUpoważnienie.pdf (83,09KB)

 

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel. (34) 310 06 62

Opłaty: wniosek i wydanie decyzji są zwolnione od opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie wydawana jest decyzja na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Tryb odwoławczy: od decyzji stronie przysługuję prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w ciągu 14 dni za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego.

Uwagi:
Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje bezpośrednio firma pogrzebowa musi być do wniosku dołączone upoważnienie lub pełnomocnictwo dla tej firmy wystawione przez członka rodziny lub osobę zajmującą się pochówkiem. Poza tym firma pogrzebowa we wniosku musi wpisać markę i numer rejestracyjny samochodu, którym będą transportowane zwłoki lub szczątki ludzkie i dołączyć atest sanitarny samochodu ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020r, poz.1947)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r., Nr 249, poz. 1866)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 256 z późn.zm.)

 


Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
Kancelaria Starostwa - pokój nr 25 na parterze

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia.  Do wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, należy dołączyć:

- regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał)

- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (co najmniej trzech założycieli)

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ

- protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały : o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub o wyborze zarządu oraz o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał)

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFWniosek stowarzyszenia zwykłego posiadającego Przedstawiciela.pdf (79,06KB)

- PDFWniosek stowarzyszenia zwykłego posiadającego Zarząd.pdf (97,63KB)

- PDFWniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszenia zwykłego.pdf (74,92KB)

 

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel. (34) 310 06 62

Opłaty:

- procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom
- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszenia zwykłego – 17 zł

 

Termin załatwienia:

- 7 dni w przypadku wpisu bez braków

- 7 dni od dnia uzupełnienia braków we wniosku (nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność).
 

Tryb odwoławczy:
w przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienie jego braków, bądź nie zostanie złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42 ust.1 ):

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych

- zrzeszać osób prawnych

- prowadzić działalności gospodarczej

- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. (art. 42 ust. 2)

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3)
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2261)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016r. poz. 644)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 256 z późn.zm.)

 


Rozpatrywanie wniosków repatrianta o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 06 62
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego powinien zawierać:

1.  imię (imiona) i nazwisko
2.  nazwisko rodowe
3.  imiona rodziców
4.  nazwisko rodowe matki
5.  datę urodzenia
6.  adres miejsca zamieszkania
7.  liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe

Do wniosku dołącza się:

1. kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopię dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje
2. dowód poniesienia kosztów, a w przypadku osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez repatrianta pod opieką którego pozostaje
3. kopię decyzji wojewody  w sprawie nadania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji
4. dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego
5. inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku
6. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje we wniosku są prawdziwe
 

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o przyznanie pomocy finansowej.pdf (1,12MB)
 

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 06 62

Decyzję wydaną przez Starostę Kłobuckiego repatriant może odebrać osobiście lub zostanie przesłana repatriantowi za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

Opłata:

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z późn.zm.) decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej.
 

Termin załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej Starosty Kłobuckiego o przyznaniu pomocy finansowej nastąpi w terminie:
1. Niezwłocznie, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
2. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji.
 

Uwagi:

1. Repatriant składa powyższy wniosek w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
2. Wniosek obejmuje członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe.
3. W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych.
4. Pomoc jest przyznawana i ustalana w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Kłobuckiego.
5. Pomoc finansowa stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się w wysokości do 6000zł. na jednego repatrianta. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
6. Wypłaty kwoty przyznanej pomocy dokonuje Starosta Kłobucki po uzyskaniu środków finansowych na ten cel od Wojewody Śląskiego i wprowadzeniu ich do budżetu Powiatu.
7. Repatriantowi, któremu gmina zapewniła lokal mieszkalny w trybie określonym w art. 21 ustawy o repatriacji nie udziela się pomocy finansowej.