Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wzory wniosków i zawiadomień do pobrania

  1. ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowane (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1333 ze zm.) PDFZawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12).pdf (122,97KB)
  2. WNIOSEK  o wydanie  pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 55  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowane (tj. Dz.U.z 2020r., poz.1333 ze zm.) PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17).pdf (127,82KB), PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a).pdf (128,95KB)
  3. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowane (tj. Dz.U.z 2020r., poz.1333 ze zm.) PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16).pdf (128,29KB), PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a).pdf (126,43KB)
  4. Karta ewidencyjna ds. statystycznych PDFKarta.pdf (82,68KB)

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 - gm. Miedźno, Popów, Panki, Krzepice, Lipie
- pokój 110 B
tel. (034) 310-06-51 - gm. Kłobuck, Przystajń, Wręczyca Wielka, Opatów, Lipie
 

Wymagane dokumenty:

1) oryginał dziennika budowy

1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w ww. oświadczeniu kierownik budowy, zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń:

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /oryginał + kopia/,

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym /Dz.U. z 2019r. poz.667/, o ile dotyczy /oryginał + kopia/;

4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy /oryginał +kopia/;

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii /oryginał + kopia/.

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy

7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.37 i ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020r. poz. 293. 471,782 i 1086/, o ile jest wymagane;

8) w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

9) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

10) Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

11) Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane., jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

12) Inne: decyzja o pozwoleniu na budowę /oryginał + kopia/, pełnomocnictwa pisemne, kartę ewidencyjną ds. statystycznych,

13) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie


Miejsce odbioru:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno, Panki, Krzepice, Lipie
- pokój 110 B
tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, Przystajń, Wręczyca, Opatów, Lipie

Opłaty:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:
30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach - 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a za pośrednictwem tutejszego organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)

 

Zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku)
 

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 - gm. Popów, Miedźno, Krzepice, Panki, Lipie
- pokój 110 B
tel. (034) 310-06-51- gm. Kłobuck, Przystajń, Wręczyca Wielka, Opatów, Lipie

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:

1) oryginał dziennika budowy - /nie dotyczy budynku mieszkalnego/;

1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w ww. oświadczeniu, kierownik budowy zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń: - /nie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z wyjątkiem dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej/.

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - /nie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego/,

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym /Dz.U. z 2019r. poz.667/, o ile dotyczy /oryginał + kopia/;

4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy /oryginał +kopia/;

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii /oryginał + kopia/.

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy - /nie dotyczy budynku mieszkalnego/.

7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.37 i ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2020r. poz. 293. 471,782 i 1086/, o ile jest wymagane;

8) w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

9. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pk.2 lit.a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

10. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dla którego zgodnie z art. 56 ust.1a ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciw pożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

11. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

12. Inne: decyzja o pozwoleniu na budowę /oryginał + kopia/, pełnomocnictwa pisemne, kartę ewidencyjną ds. statystycznych,

13. Wniosek - zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku)

Miejsce odbioru:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno, Panki, Krzepice, Lipie
- pokój 110B
tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, gm. Przystajń, Wręczyca Wielka, Opatów, Lipie

Termin załatwienia:
14 dni w przypadku wniosku kompletnego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec przyjęcia do użytkowania budynku. Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach – Katowice, ul. Powstańców 41a; 40-024 Katowice za pośrednictwem tutejszego organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm./.

 

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Miejsce załatwienia:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego Powiatu


Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:

1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy;

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony - oraz w odniesieniu do tych osób dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy  technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

3) inne: decyzja o pozwoleniu na budowę /oryginał + kopia/, pełnomocnictwa pisemne;

4) wniosek - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych


Miejsce odbioru:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego Powiatu

Termin załatwienia:
Jeżeli wniosek jest kompletny – natychmiastowo.

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm).


 

Przyjmowanie wniosków w sprawach należących do właściwości inspektoratu

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46A
42-100 Kłobuck

pokój nr 108 A
tel. (034) 310-06-48 – Kancelaria-Sekretariat
pokój nr 108B
tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno, Krzepice, Panki, Lipie
pokój 110 B
tel. (034) 310-06-51 – gm. Kłobuck, Przystajń, Lipie, Wręczyca Wielka, Opatów

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki można składać w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck osobiście – pok. nr 108B na I piętrze, lub drogą elektroniczną, lub drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póżn. zm.).