Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wnioski do pobrania:

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 2. informację o tytule prawnym do instalacji,
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 4. ocenę stanu technicznego instalacji,
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 6. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 9. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

 1. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 2. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

12a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

12b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

 1. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.


Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

Dodatkowo wniosek powinien zawierać niżej wymienione informacje:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730);
 4. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135)

We wniosku, o którym mowa uwzględnia się odpady wytwarzane wyłącznie w wyniku funkcjonowania instalacji.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Opłaty

 1. 2 011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2,
 2. 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 3. 506 zł pozostałe.

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 799 z późn.zm.,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701.
 

 
Zezwolenie na zbieranie odpadów
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck  

Wymagane dokumenty

Wniosek który powinien zawierać:

 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. Wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 1. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 2. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 3. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 4. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 5. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

9a) Proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

 1. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wpis do KRS lub CEIDG potwierdzające nazwę podmiotu oraz wskazujące osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 2. kopia dokumentu albo oświadczenie potwierdzające tytuł do terenu, na którym magazynowane będą odpady (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, akt własności);
 3. do wniosku o zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;

* szczegółowe wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego tytuł do terenu w przypadku zbierania odpadów wymienionych w pkt 3 są zawarte w art. 41b ust. 2, ust. 3  i ust. 4 ustawy o odpadach;

 1. zaświadczenia o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz. 703  i 1277);
 2. oświadczenie o niekaralności osób , o których mowa w pkt 4 za wykroczenia określone    w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie, że w stosunku do:

a) posiadacza odpadów będącego osobą prawną fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

W ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 2. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne),
 3. postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne),
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 5. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 6. plan sytuacyjny ( mapka z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów);

Uwaga:

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6-8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Opłaty

 • 616 zł na wykonywanie działalności gospodarczej,
 • stawki określonej od zezwolenia, 100% na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz.701.
  

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów


Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:


Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

Wniosek który powinien zawierać:

 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 5. Wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 1. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 2. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 3. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 4. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 5. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 6. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;
 7. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wpis do KRS lub CEIDG potwierdzające nazwę podmiotu oraz wskazujące osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 2. kopia dokumentu albo oświadczenie potwierdzające tytuł do terenu, na którym magazynowane będą odpady (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, akt własności);
 3. do wniosku o zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;

* szczegółowe wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego tytuł do terenu

 1. w przypadku zbierania odpadów wymienionych w pkt 3 są zawarte w art. 41b ust. 2, ust. 3  i ust. 4 ustawy o odpadach;

zaświadczenia o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.z 2018r. poz. 703  i 1277);
 2. oświadczenie o niekaralności osób , o których mowa w pkt 4 za wykroczenia określone    w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie, że w stosunku do:

a) posiadacza odpadów będącego osobą prawną fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

W ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie  i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 2. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne),
 3. postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne),
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 5. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 6. plan sytuacyjny ( mapka z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów);

Uwaga:

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6-8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Opłaty

 • 616 zł na wykonywanie działalności gospodarczej,
 • na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od zezwolenia,

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz.701.


 

 
 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty:

Wniosek który powinien zawierać informacje oraz dokumenty jak dla wniosku na zbieranie odpadów

Ponadto do wniosku przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Opłaty
616 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 578.
 

 
 
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

1.Wniosek winien zawierać:

a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości oraz stanu stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu,

b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1: 5000 albo 1: 2000, ze wskazaniem:

 • punktów stałych osnowy poziomej,
 • granicy stałego porostu traw,
 • krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
 • proponowanej linii brzegu

2. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. (34) 310 06 65

Opłaty
10 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Wojewody Śląskiego.   

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145 z późn. zm..

 

 

Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek winien zawierać:

a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości oraz stanu stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu,

b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1: 5000 albo 1: 2000, ze wskazaniem:

 • punktów stałych osnowy poziomej,
 • granicy stałego porostu traw,
 • krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
 • proponowanej linii brzegu
 • Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Opłaty
10 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Wojewody Śląskiego.   

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145 z późn. zm.

 

 
 
Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65   


Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65  

Opłaty
10 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - t.j. Dz. U. z 2009 r.  Nr 189, poz.1471.

 


 

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki wodnej (m.in. na: wykonanie stawu, elektrowni wodnej, pobór wód podziemnych)

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65  

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek właściciela urządzenia wodnego o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
 2. Załączniki do wniosku:
 3. operat wodnoprawny (2 egzemplarze),
 4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
 5. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 6. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Opłaty

 • 217 zł za pozwolenie wodnoprawne,

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 


 
Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C   tel. 34 310 06 65
II piętro, pokój 210 B   tel. 34 310 06 68

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek właściciela urządzenia wodnego o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
 2. Załączniki do wniosku:
 3. operat wodnoprawny (2 egzemplarze),
 4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
 5. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 6. Upoważnienie - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C   tel. 34 310 06 65
II piętro, pokój 210 B   tel. 34 310 06 68

Opłaty
2170 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 

 
Zgoda, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierząt łownych
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 • wniosek zawierający: określenie wnioskodawcy (nazwisko i imię oraz adres lub nazwa i siedziba), gatunek i wiek zwierzęcia,
 • uzasadnienie wniosku.      

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67  

Opłaty
82 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.        

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie.

 

 

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Opłaty

 • 616 zł od zezwolenia związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 • 82 zł od pozostałych

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

do góry  

 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
 14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
 15. planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 17. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
 18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska; do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
 3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Opłaty

 1. 2011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 (przeniesienie praw i obowiązków – 1023 zł),
 2. 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (przeniesienie praw i obowiązków – 259 zł),
 3. 506 zł pozostałe (przeniesienie praw i obowiązków – 256 zł).

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.

 


 

Decyzja o wyrażeniu zgody na niezgodne z planem urządzenia lasu użytkowanie rębne

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Opłaty
10 zł

Termin załatwienia

30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


 

Decyzja na usunięcie drzew na terenach - nieruchomościach będących własnością gminy
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Opłaty
Zwolniona od opłaty skarbowej

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.         

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o  ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.


 
 

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także prowadzących ich hodowlę

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 B
tel. 34 310 06 68

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru:

 1. imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 3. liczbę zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych,
 4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
 10. numer i datę wydania:

a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie w hodowli, albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (kopia dokumentu). 

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 210 A
tel. 34 310 06 67

Opłaty
26 zł

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134


 do góry

Zmiana gruntu leśnego na rolny
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Mapa ewidencyjna
 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Opłaty
10 zł

Termin załatwienia

30 dni

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


 

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. (34) 310 06 65


Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty:

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 C
tel. 34 310 06 65

Opłaty:

 • bez opłaty

Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych -  tj.Dz.U. z 2017r. poz.1161.

 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (PDFWniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.pdf (50,38KB)),
 • projekt robót geologicznych (2 egzemplarze),
 • informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być wykonane roboty (informacja potwierdzona podpisem lub oświadczenie lub wypis z rejestru gruntów,  akt notarialny, umowa dzierżawy itp.), 
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Geolog Powiatowy
ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty:

 • Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł
 • Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze tut. budynku (w Wydziale Komunikacji) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kłobucku: 39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 z dopiskiem "za zatwierdzenie projektu robót geologicznych",

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzja wydawana jest po zasięgnięciu opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) bez zbędnej zwłoki, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy. 
Decyzja zatwierdzająca prg jest wydawana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  - Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm., ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm.

Informacje:
Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji, powinien określać:  cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia, rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, harmonogram robót geologicznych, przestrzeń,w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne, przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposobów likwidacji wyrobisk,otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom.

Projekt powinna podpisać osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Informacje dodatkowe:

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II Nr 13, e-mail:

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:   ;  tel. 34 310 95 59.


 
 
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty

 • wniosek wraz z oznaczeniem wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na która ma być udzielona koncesja,
 • określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeń), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.

Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – danych z ewidencji gruntów i budynków.

Do wniosku o udzielenie Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin należy dołączyć Projekt prac geologicznych w 4 egzemplarzach. Projekt prac geologicznych może być opracowany tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty
616 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

Termin załatwienia
1 miesiąc od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.

 


 
 
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty

 • Wniosek sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163, poz.981
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty

 • 616 zł. Za udzielenie koncesji
 • 308 zł. Za zmianę koncesji lub jej rozszerzenie

należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

Termin załatwienia
Zgodnie z art. 35 & 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.

Uwagi
Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny jest dokonanie zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy (jeżeli taka zmiana wcześniej nie była dokonana), oraz uzyskanie uzgodnień: Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz opinii Marszałka Województwa Śląskiego. Uzgodnienie z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu powyżej organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.


do góry

 

Zmiana warunków koncesji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty
Jak przy ubieganiu się o koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty
Należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

 • 308 zł
 • 616 zł jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia działalności
 • 17 zł w przypadku pełnomocnictwa

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.

 


   do góry

 
Przeniesienie koncesji

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce złożenia dokumentów:
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres::
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przeniesienie koncesji (złożony przez podmiot, który ubiega się o to przeniesienie) winien zawierać:
 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przeniesienie koncesji, jego siedziby i adresu oraz numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), jeśli go posiada,
 • numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany, jeśli wystąpiły.
 • oświadczenia: dotychczasowego adresata koncesji oraz przedsiębiorcy na rzecz którego koncesja będzie przeniesiona o wyrażeniu zgody na wszystkie wynikające z niej warunki,
 • zgoda przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na nowy podmiot.
 • prawo do informacji geologicznej,
 • decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną wraz z ostatnim Operatem ewidencyjnym zasobów za rok rozliczeniowy (do wglądu),
 • prawo do nieruchomości gruntowej (-ych) objętej koncesją,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań związanych z wykonywaniem zamierzonej działalności, w tym określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, dane pozwalające na weryfikację wiarygodności finansowej wnioskodawcy (zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności finansowych, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), umowy poręczenia, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny, (lub umowa wynajmu, dzierżawy w.w sprzętu).

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty: 

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta: za przeniesienie koncesji – 10,00 zł (opłatę skarbową można uiścić Bank Spółdzielczy w Kłobucku:  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001,
 • 17 zł w przypadku pełnomocnictwa, nr konta j.w.

Termin załatwienia:  jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, od daty wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z   2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z póź. zm.

 


 

Zatwierdzanie zasobów złóż kopalin
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z dokumentacją geologiczną (dokumentacją geologiczną złoża kopaliny, dokumentacją hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską) złożoną w 4 egzemplarzach.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
W ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ koncesyjny zawiadamia o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.

Tryb odwoławczy
Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  - tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.

 


   do góry

 

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69
   

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z projektem prac geologicznych

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty
10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.

 


 
 
Wykorzystanie ciepła ziemi - zgłoszenie
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek dotyczący zgłoszenia wraz z projektem prac geologicznych w 4 egzemplarzach.

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
30 dni

Tryb odwoławczy
Zgłoszenie nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.

 
 
Decyzja dotycząca rekultywacji i zagospodarowania gruntów lub decyzja o zakończeniu rekultywacji gruntów
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów:
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty (zaświadczenia):

 • Wniosek właściciela, użytkownika (osoby zobowiązanej do rekultywacji) gruntów, wraz ze wskazaniem: obszaru wymagającego rekultywacji, funkcji pełnionych przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi, planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej zakończenia,
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem (mapa obszaru i terenu górniczego),
 • Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub zaświadczenie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Udokumentowane prawo do terenu,
 • Kopia koncesji na wydobywanie kopalin - decyzji wygaszającej koncesję (jeżeli była wydana),
 • Wymagane dokumenty winny zostać przedstawione w jednym opracowaniu w formie projektu rekultywacji i zagospodarowania gruntów zawierającym opis przeprowadzonych i planowanych prac rekultywacyjnych wraz z opinią rzeczoznawcy potwierdzającą przeprowadzenie rekultywacji we wnioskowanym kierunku – w 3 egz.,
 • Opinia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – uzyskana przez organ prowadzący,
 • Opinia dyrektora regionalnego dyrekcji lasów Państw, w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji, (uzyskana przez organ prowadzący),
 • Opinia dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej (uzyskana przez organ prowadzący).

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty:

 • 10,00 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu, lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta: 39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 z dopiskiem "za wydanie decyzji o rekultywacji"

Termin załatwienia:  1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, od daty wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm.

do góry

 

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów:
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek, załączniki, potwierdzenie opłaty skarbowej wraz z dokumentacją geologiczną (dokumentacją geologiczną złoża kopaliny, dokumentacją hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską) należy złożyć w 4 egzemplarzach, oraz w postaci dokumentu elektronicznego).

Dokumentacja powinna spełniać odpowiednio:

 • wymagania określone w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987) – w przypadku dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
 • Wymagania określone w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) – w przypadku dokumentacji geologiczno-inżynierskich, wymagania określone w art.  91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) – w przypadku dokumentacji geologiczno-inżynierskich.

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł,
Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,

 • Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze tut. budynku (w Wydziale Komunikacji) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kłobucku: 39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 z dopiskiem "za zatwierdzenie dokumentacji geologicznej dla ...",
 • Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej. Jeśli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem odmawia zatwierdzenia dokumentacji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm.

Informacje dodatkowe

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II Nr 13, e-mail:

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:   ;  tel. (34)  310 95 59.

 


do góry

 

Udostępnianie informacji geologicznej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Wymagane dokumenty
Wgląd zapoznanie się z geologicznymi materiałami archiwalnymi bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku i innej formy utrwalania dokumentów) następuje bez wniosku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Geologiem Powiatowym.

Pełne udostępnienie (zapoznanie się z geologicznymi materiałami archiwalnymi z możliwością dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku lub innej formy utrwalania dokumentów) następuje na wniosek skierowany do Geologa Powiatowego zawierający:

 • dane wnioskodawcy, (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres  do korespondencji
 • w przypadku osób fizycznych lub nazwę podmiotu, adres siedziby, numer ewidencyjny oraz nazwa rejestru, w którym został nadany – w przypadku osób prawnych),
 • tytuł dokumentu geologicznego oraz rok jego powstania,
 • numer ewidencyjny w archiwum,
 • sposób udostępnienia,
 • cel udostępnienia informacji geologicznej.

Do wniosku składanego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej należy dołączyć dokument, z którego wynika prawo do jego reprezentacji (w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się scan dokumentu).

Termin załatwienia sprawy:
 

 • uzależniony od wnioskowanego sposobu udostępnienia informacji geologicznej,
 • przypadku wglądu uzależniony od wyszukania w archiwum geologicznym.

Podstawa prawna
 

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej - Dz. U. z 2017r., poz. 2075.
 

do góry

 

Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin
 • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego
 • opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (dowód opłaty)
 • w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych.

Opłaty
Należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr konta:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku:
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001

 • 10zł - za wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Sposób i terminy załatwienia sprawy
Sprawy załatwiane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

 • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii rzeczoznawcy
 • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów
 • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów
 • uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania przeprowadzonego zostają oględziny.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 03.02.1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz. U. z 2004 nr 121, poz. 1266 z póżn. zm.,  decyzja zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

 1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
 2. wójta gminy (burmistrza)
 3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 163 poz. 981,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.

Dodatkowe informacje
Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art.20 ust.1 ustawy)

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Kłobuckiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.

 


 do góry

 

Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego) bez prawa rozporządzania kopaliną, jeżeli jednoczesnie wydobycie

 

 

 1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych
 2. nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym
 3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości
 4. zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa wyż., jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania. 

Miejsce załatwienia sprawy:   

dla terenu Powiatu Kłobuckiego, właściwy nadzór górniczy położony jest w Gliwicach,  t.j. 
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, ul. Jasna 31b, 44-122 Gliwice

Podstawa prawna:

 • art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868

 


do góry

 

Przyjmowanie dokumentacji geologicznej innej niż wymienione a art. 88 ust.2 pkt. 1-3 Prawa geologicznego i górniczego
 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce złożenia dokumentów
pokój 25 – Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Wymagane dokumenty
Pismo przewodnie w sprawie przedłożenia dokumentacji geologicznej (innej niź wymienione w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 Prawa geologicznego i górniczego) dotyczącej:

 1. wykonania prac geologicznych nie kończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych.
 2. wykonanie otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego udokumentowaniem złóż kopaliny.
 3. wykonanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 4. likwidacja otworu wiertniczego

Załączniki:

Dokumentacja geologiczna inna w 3 egzemplarzach.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46 
42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 • stawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z   2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.

 


do góry

 

Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów:
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, Inwestor,(bezpośrednio lub przez pełnomocnika) albo za pośrednictwem poczty, na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, likwidacji otworu wiertniczego,
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w rozporzadzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.) 
 • ew. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46 42-100 Kłobuck

II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Wymagane opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej
 • w przypadku pełnomocnictwa, opłata w wysokości 17,00 zł;  Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze tut. budynku (w Wydziale Komunikacji) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kłobucku: 39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 z dopiskiem "za ustanowienie pełnomocnictwa",

Termin załatwienia:

 • zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
 • sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
 • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymogom prawa. 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868) z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji - Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm.

Uwagi: Zgodnie z art. 93 ust. 8 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze , w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, sporządza się dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 i przekazuje w 3 egz. Odpowiednio organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.


 

do góry

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, którego udokumentowany obszar nie przekracza 2 ha, a wydobycie metodą odkrywkową i bez użycia środków strzałowych nie przekroczy w roku kalendarzowym 20 000 m3

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Miejsce  złożenia dokumentów:
pokój 25 - Kancelaria Starostwa tel. 34 310 95 25, lub za pośrednictwem poczty, na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
Geolog Powiatowy
II piętro, pokój 209 B
tel. 34 310 06 69

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie koncesji sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868), załączając: - prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o jej przyjęciu),
 • 7 egzemplarzy nap projektowanego położenia obszaru i terenu górniczego,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie spełnia warunków określonych w par. 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U.  z 2019 r. poz. 1839)- decyzja nie jest wymagana),
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, a w przypadku dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, przez dołączenie np. Aktu notarialnego, umowy dzierżawy, Wypisu z ewidencji gruntów i budynków; należy również dołączyć informację o rodzaju i wielkości środków, jaki wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, oraz dołączyć dowody na istnienie środków finansowych i technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Opłaty:

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

 • 616,00 zł - za udzielenie koncesji, -308,00 zł – opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków koncesji,
 • 10,00 zł  - opłata skarbowa za przeniesienie koncesji lub zmianę oznaczenia przedsiębiorcy.

Zapłaty należy dokonać  w kasie na parterze tut. budynku (w Wydziale Komunikacji) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kłobucku: 39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 z dopiskiem "za udzielenie koncesji na wydobywanie dla...",

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Koncesja wydawana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W toku prowadzonej sprawy Starosta występuje o opinię do marszałka i uzgadnia działalność z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta (art. 23 ust. 2a i 3 ustawy Pgig).

Tryb odwoławczy:
do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji udzielającej koncesji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tj. Dz. U. z   2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm.,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z póź. zm.,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z  póżn. zm.

Uwagi:
Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny jest dokonanie zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy (jeżeli taka zmiana wcześniej nie była dokonana), oraz uzyskanie uzgodnień: Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz opinii Marszałka Województwa Śląskiego. Uzgodnienie z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu powyżej, organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.

 


 

do góry

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, którego udokumentowany obszar nie przekracza 2 ha, a wydobycie metodą odkrywkową i bez użycia środków strzałowych nie przekroczy w roku kalendarzowym 20 000 m3