Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

  

 

INFORMACJA

dotycząca TRANSPORTU DROGOWEGO

 

 1. dot. obowiązku dostosowania do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą): przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r., w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r.).

druk do pobrania: DOCOświadczenie przedsiębiorcy o bazie eksploatacyjnej.doc (15,50KB)

 

 1. dot. liczby osób zatrudnionych

Na podstawie art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;


2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

druk do pobrania: DOCOświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.doc (15,50KB)

 


 

I N F O R M A C J A

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Komunikacji i Transportu:

511 182 634

 343214500

 

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest dostępny pod następującym adresem:
 
 

 
Jak załatwić sprawę
 

Wydział Komunikacji i Transportu - dane kontaktowe

I. Rejestracja pojazdów

PDFWykaz opłat administracyjnych (26.09.2022).pdf (152,84KB)
PDFOpłata skarbowa.pdf (244,82KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (65,27KB)

VI. Pojazdy usunięte z drogi

VII. Zarządzanie ruchem na drogach


 
 

I. Rejestracja pojazdów


Sprawdź czy możesz odebrać dowód rejestracyjny

 1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 5. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 6. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 7. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części w celu umożliwienia odpowiednich badań
 8. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 9. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego
 10. Wyrejestrowanie pojazdu
 11. Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
 12. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
 13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 14. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela
 15. Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
 16. Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 17. Wydanie tablic indywidualnych
 18. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 19. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 20. Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 21. Wpis/Wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym
 22. Wpis/Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 23. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 24. Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
 25. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
 26. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 27. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 28. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 29. Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 30. Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego

do góry 

II. Prawa jazdy


Sprawdź czy możesz odebrać prawo jazdy

 1. Ponowne ubieganie się o prawo jazdy / pozwolenie na kierowanie tramwajem

III. Transport


 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
 3. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - osób,rzeczy

IV. Ośrodki szkolenia kierowców / Instruktorzy / Wykładowcy


 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
 3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
 6. Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych
 7. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 8. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
 9. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
 10. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
 11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
 13. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
 14. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
 15. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
 16. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach
V. Stacje kontroli pojazdów / Diagności

 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 3. Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej

 do góry

VI. Pojazdy usunięte z drogi


Procedura odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
 

INFORMACJA
 

PARKING STRZEŻONY STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁOBUCKU
 

Adres:

ul. Targowa 18

42-141 Przystajń

Powiatowy Zarząd Dróg tel. 34 319 11 42

Wydział Komunikacji i Transportu w Kłobucku tel. 34 321 45 08
 

Godziny przyjęcia pojazdu: całą dobę przez siedem dni w tygodniu

Godziny wydania pojazdu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
 

ODBIÓR POJAZDU:

 1. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się po odbiór pojazdu na parking strzeżony.
 2. Właściciel/osoba uprawniona dokonuje opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 3. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się do Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku wraz z uiszczoną opłatą w celu otrzymania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.
 4. Osoba uprawniona do wydania pojazdu po okazaniu przez właściciela/osobę uprawnioną potwierdzenia wpłaty i zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego z Policji - wydaje pojazd z parkingu strzeżonego w Przystajni, ul. Targowa 18

do góry

VII. Zarządzanie ruchem na drogach

do góry

VIII. Publiczny Transport Zbiorowy

INFORMACJA

Zmiana rozkładu jazdy na linii komunikacyjnej Janiki – Kłobuck (PDFRJ JANIKI - KŁOBUCK.pdf (1,13MB))

Rozkład jazdy ważny od dnia 03.04.2023 r. – do dnia 31.12.2023 r., autobus kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).


INFORMACJA

Na linii komunikacyjnej Rębielice Królewskie – Krzepice zmianie uległ rozkład jazdy (PDFRębielice Królewskie - Krzepice.pdf (1,08MB))


INFORMACJA

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej na terenie powiatu kłobuckiego, na które Powiat Kłobucki zawarł umowy z przewoźnikami.

a) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEMEX 2 Krzysztof Włóczyk, Borowe, ul. Wręczycka 133,
42-133 Węglowice

   linia komunikacyjna: Krzepice - Praszczyki     (PDFRJ PRASZCZYKI - KRZEPICE.pdf (650,49KB))

b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna,
ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa

   linia komunikacyjna: Rębielice Królewskie - Krzepice     (PDFRJ RĘBIELICE K. - KRZEPICE.pdf (1,08MB))

   linia komunikacyjna: Janiki – Kłobuck     (PDFRJ JANIKI - KŁOBUCK.pdf (1,06MB))

c) ITER – TRANS Paweł Leśnikowski, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą

   linia komunikacyjna: Biała – Grodzisko      (PDFRJ BIAŁA - GRODZISKO.pdf (422,93KB))

   linia komunikacyjna: Popów – Kłobuck       (PDFRJ POPÓW - KŁOBUCK.pdf (479,82KB))

   linia komunikacyjna: Julianów – Kłobuck      (PDFRJ JULIANÓW - KŁOBUCK.pdf (625,88KB))

d) Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Wystalski, ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń

   linia komunikacyjna: Przystajń – Kłobuck       (PDFRJ PRZYSTAJŃ - KŁOBUCK.pdf (708,46KB))

Rozkłady jazdy ważne są od dnia 02.01.2023 r. – do dnia 31.12.2023 r., autobusy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

 


do góry