Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Uwaga !
Opłatę za zamówione dokumenty należy wnieść w wysokości oraz na konto podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty otrzymanym po złożeniu wniosku. (art. 40d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

 

Obsługa konta geodety

PDFKonto Geodety - instrukcja.pdf (5,63MB)

 

 

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

wypisy: pokój 91, tel. (34) 310 95 27
wypisy i wyrysy: pokój 91, tel. (34) 310 95 27


Wymagane dokumenty:
- wniosek wypełniony zgodnie z treścią formularza (PDFwniosek o wypis i wyrys.pdf (1,18MB))
- dowód osobisty (do wglądu)


Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
wypisy: pokój 91, tel. (34) 310 95 27
wypisy i wyrysy: pokój 94, tel. (34) 310 95 54

 

Opłaty:

Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – przykładowe opłaty za dokumenty w postaci dokumentu drukowanego:

    za wypis z rejestru gruntów - 50 zł

    za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – 150 zł

    za wypis z kartoteki budynków – 20 zł

 

UWAGA!  Płatność za wypis i wyrys należy dokonywać na konto podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1629 z późn. zm.).


Inne informacje:

1. Wypisy i wyrysy udostępniane są na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie.

2. Osoba nie będąca właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek, dołączając pełnomocnictwo od właściciela lub wskazując interes prawny w uzyskaniu danych. 

 

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową w wymaganej wysokości za udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w punkcie kasowym na parterze budynku starostwa.

 

Uwaga – nr konta tylko dla wpłat dotyczących udzielonego pełnomocnictwa !

Opłata za wydanie wypisu i wyrysu winna być wniesiona na konto podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty otrzymanym po złożeniu wniosku.
 

 

3. Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 


Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 94, tel. (34) 310 95 57, e-mail:


Wymagane dokumenty:
- wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PDFwniosek o mapę zasadniczą_ewidencyjną - P1.pdf (1,02MB)ODSwniosek o mapę zasadniczą-ewidencyjną P1.ods (16,55KB)PDFwniosek o zbiór danych z EGiB - P2.pdf (1,08MB), ODSwniosek o zbiór danych EGIB P2.ods (16,46KB), PDFwniosek o zbiór danych GESUT - P3.pdf (1,04MB), ODSwniosek o zbiór danych GESUT P3.ods (16,50KB),PDFwniosek o zbiór danych z bazy BDOT500 - P4.pdf (1,02MB), ODSwniosek o zbiór danych BDOT500 P4.ods (16,40KB), PDFwniosek o dane z rejestru cen nieruchomości - P5.pdf (1,09MB), ODSwniosek o dane z rejestru cen nieruchomości P5.ods (17,79KB), PDFwniosek o raport z bazy danych EGiB - P6.pdf (1,02MB), ODSwniosek o raport z bazy danych EGIB P6.ods (16,05KB), PDFwniosek o inne materiały - P7.pdf (1 018,38KB), ODSwniosek o inne materiały P7.ods (16,23KB))


Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

 


Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 94, tel. (34) 310 95 54
 

Wymagane dokumenty:
- zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (PDFzawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.pdf (368,12KB), XLSXzgłoszenie prac geodezyjnych.xlsx (26,01KB), PDFzgłoszenie pg ZG-1.pdf (765,63KB), PDFzgłoszenie pg ZG-2.pdf (525,73KB), PDFzgłoszenie pg ZG-3.pdf (542,83KB))


Dodatkowe informacje:
- ogólne warunki techniczne wyk
onywania prac geodezyjnych:

Operaty techniczne oddawane do weryfikacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego winne być skompletowane w formie spiętych razem dokumentów zgodnie ze spisem treści, w kartonowej, wiązanej teczce (przy większych opracowaniach dopuszczalne są segregatory w twardych okładkach) ze stosownym opisem na karcie frontowej. Wzór opisu teczki w załączniku. (DOCopis-okladki-operatu.doc (29,00KB))

Wymagane do operatu technicznego pliki wykonawcy prac geodezyjnych mogą przesyłać na adres .


Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

 


 

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

pokój 91, tel. (34) 310 95 27

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie (DOCZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc (47,63KB), PDFZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.pdf (107,90KB))


Opłaty:
Zwolnione z opłat

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1629 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1034).


Inne informacje:

1. Dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy oraz o dzierżawcach tych gruntów  rejestruje się na wspólny wniosek podmiotów (właściciela gruntu i dzierżawcy) wyłącznie na podstawie umów dzierżawy zawartych na okres 10 lat, spełniających kryteria określone w § 11 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów.

 

 

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 96, tel. (34) 310 95 54
 

Wymagane dokumenty:
- zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych pracach geodezyjnych (DOCZawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych_Kłobuck.doc (14,50KB), PDFZawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych_Kłobuck.pdf (65,04KB))


Dodatkowe informacje:
- ogólne warunki techniczne wykonywania prac geodezyjnych
(PDFOgólne warunki techniczne wykonywania prac geodezyjnych 2014-07-14.pdf (74,01KB))


Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

 

 

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 93, tel. (34) 310 95 53
 

Wymagane dokumenty:
- wniosek (PDFWniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf (460,69KB))
- 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej;
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
- orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.


Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

 

 

Uwierzytelnianie przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 96, tel. (34) 310 95 57
 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (DOCWniosek o uwierzytelnienie dokumentów_Kłobuck.doc (21,50KB), PDFWniosek o uwierzytelnienie dokumentów_Kłobuck.pdf (66,14KB))

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

 

 

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 90, tel. (34) 310 95 55


Wymagane dokumenty:
- wniosek (DOCWniosek w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów.doc (14,00KB), PDFWniosek w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów.pdf (59,58KB))
- protokół i mapa z projektem ustalenia klasyfikacji gruntów


Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 133, tel. (34) 310 95 30
 

Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1629 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012, poz. 1246).


Inne informacje:
1. Ustalenie klasyfikacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po   dostarczeniu przez wnioskodawcę projektu ustalenia klasyfikacji.
2. Rozpoczęcie czynności klasyfikacyjnych może nastąpić po wydaniu upoważnienia.

3. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządza upoważniony klasyfikator na koszt wnioskodawcy.
4.Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowi podstawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.


 

Zaświadczenie z operatu ewidencji gruntów i budynków


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 91, tel. (34) 310 95 27


Wymagane dokumenty:
- wniosek (DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.doc (14,00KB), PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.pdf (70,18KB))

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój 108, tel. (34) 310 95 27
 

Opłaty:
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł na podstawie cz. II poz. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1629 z późn. zm.)
.