Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

Wydział Organizacyjny:

1. Rejestr skarg i wniosków Starostwa Powiatowego. (na podstawie art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071).
Dane z rejestru nie są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

2. Rejestr uchwał Rady Powiatu. (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, Dz.U. z 1998r. Nr 160, poz.1074).
Dane z rejestru są udostępniane ( na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) oraz załącznika nr 5 do Statutu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego).

3. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu. (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, Dz.U. z 1998r. Nr 160, poz.1074).
Dane z rejestru są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) oraz załącznika nr 5 do Statutu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego).

4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. z 1998r. Nr 160, poz.1074).
Dane z rejestru są udostępniane (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. z 1998r. Nr 160, poz.1074).

5. Rejestr zbiorów aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa. (Na podstawie instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6. Rejestr wniosków i interpelacji radnych. (Na podstawie instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

1. Księga orzeczeń lekarskich (na podstawie ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 r., poz. 2305).
Dane z rejestru nie są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 756) oraz ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 r., poz. 2305).

2. Ewidencja osób, które uzyskały dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 756). Dane z rejestru nie są udostępniane na podstawie ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 r., poz. 2305) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 756).

3. Rejestr stowarzyszeń działających na terenie powiatu kłobuckiego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2261). Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenia podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nie posiadające osobowości prawnej. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący – starostę. Informacja powinna zawierać regulamin działalności stowarzyszenia, określając jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Stowarzyszenia zwykłe, działające w oparciu o stare przepisy, a które nie dopełniły obowiązku przekształcenia (miały na to czas do 20 maja 2018 r), zostały rozwiązane z mocy prawa. Art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1923).

Sprawy związane ze stowarzyszeniami prowadzi inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pani Anna Browarska – tel. (34) 310 06 63

1) Rejestr stowarzyszeń  posiadających osobowość prawną:

- PDFRejestr stowarzyszeń z osobowością prawną.pdf (107,04KB)

2) Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

- PDFEwidencja stowarzyszeń zwykłych 2023.pdf (387,12KB)

3) Rejestr fundacji

- PDFFundacje działające na terenie powiatu kłobuckiego.pdf (131,81KB)

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki :

1. Rejestr pozwoleń na budowę (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118/).
Dane z rejestru nie są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926/).

2. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118/).
Dane z rejestru nie są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926/).

3. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm./).

4. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm. /).

 

Wydział Komunikacji i Transportu :

 1. Centralna ewidencja pojazdów (na podstawie art. 80 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
  Dane z ewidencji są udostępniane podmiotom określonym w art.80 c w/w ustawy.
 2. Centralna ewidencja kierowców (na podstawie art.100 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
  Dane z ewidencji są udostępniane podmiotom określonym w art.100 ah w/w ustawy.
 3. Ewidencja instruktorów (na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
 4. Ewidencja wykładowców (na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (na podstawie art 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
 6. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (na podstawie art. 83 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
 7. Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu (na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r).
 8. Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska :  

 1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (na podstawie art. 33 ust. 5 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm./ oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji /Dz. U. Nr 152, poz. 1734/ ). Dane z rejestru udostępniane są na wniosek strony.
 2. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (na podstawie art. 33 ust. 5 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm./ oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji /Dz. U. Nr 152, poz. 1734/ ). Dane z rejestru udostępniane są na wniosek strony.
 3. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (na podstawie art. 33 ust. 5 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm./ oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji /Dz. U. Nr 152, poz. 1734/). Dane z rejestru udostępniane są na wniosek strony.
 4. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ – publicznie dostępny.
 5. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (na podstawie art. 20, art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm./ oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie /Dz. U. Nr 138, poz.1559 ze zm./ ). Dane z rejestru udostępniane są na wniosek strony.
 6. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm./). Dane z rejestru udostępniane są na wniosek strony.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:

 1. Elektroniczny rejestr ewidencji gruntów i budynków (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
  Dane z rejestru są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 2. Elektroniczny rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
  Dane z rejestru są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 3. Rejestr związany z działalnością Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
  Dane z rejestru są udostępniane (na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Starostwo Powiatowe w Kłobucku prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowywane są dokumenty własne, wytworzone przez komórki organizacyjne (na podstawie ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Dane z archiwum udostępniane są na wniosek strony za zgodą Starosty, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału.

 

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:

1.  Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych:

Na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

- PDFEwidencja uczniowskich klubów sportowych.pdf (123,85KB)

2.  Ewidencja klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej:

Na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

- PDFEwidencja klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.pdf (143,34KB)
- DOCWniosek o wydanie wyciągu z ewidencji.doc (26,50KB)
-
PDFWniosek wpis do ewidencji.pdf (81,29KB)
- PDFWniosek o dokonanie zmian danych w klubie.pdf (84,32KB)

3. Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego:

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Dane zawarte w rejestrze udostępniane są na pisemny wniosek osobie, której te dane dotyczą oraz organowi nadzorującemu czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego – kuratorium oświaty.
 

4. Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

- PDFRejestr szkół i placówek niepublicznych - 2019.pdf (176,50KB)

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
  Dane z ewidencji udostępniane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (na podstawie art. 23 ust. 1da ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
  Dane udostępniane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Ewidencja zasobu nieruchomości Powiatu Kłobuckiego (na podstawie art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
  Dane z ewidencji udostępniane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego na lata 2023-2025 (na podstawie art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
  Dane udostępniane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.