Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia

Inspektor – Roman Kudelski

tel. (34) 310 06 47

pokój 208
ul. ks. Skoru
pki 46
42-100 Kłobuck

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw zdrowia należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz nadzoru nad zgodnością działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.


2. W zakresie, o którym mowa w ust.1 samodzielne stanowisko do spraw zdrowia prowadzi sprawy w szczególności związane z:

1) prowadzeniem spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

2) nadawaniem statutu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,

3) sprawowaniem nadzoru nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie oraz dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,

4) realizacją zadań zawiązanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,

5) podejmowaniem działań w zakresie powoływania, odwoływania oraz uzupełnienia składu rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz zatwierdzania regulaminu jej działalności,

6) określaniem zasad zbycia aktywów trwałych zakładu opieki zdrowotnej, oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie,

7) określaniem zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu,

8) wyrażaniem zgody na wniesienie majątku publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu,

9) organizacją na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż całodobowe,

10) opracowywaniem i realizacją oraz oceną efektów programów zdrowotnych,

11) przekazywaniem Marszałkowi Województwa Śląskiego informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych,

12) współpracą z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dotyczącą stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu,

13) ustalaniem godzin pracy aptek na terenie Powiatu,

14) współpracą z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

15) inicjowaniem, wspomaganiem i monitorowaniem działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,

16) określaniem zasad udzielania i rozliczania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.


3. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw zdrowia należy wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego stanowiska.