Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2004-05-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-05-22.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Uchwały Zarządu Powiatu Kłobuckiego,
2. Uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego,
3. Linki do nagrań obrad Sesji Rady Powiatu Kłobuckiego zawierają transkrypcję tekstową, nie są tłumaczone na język migowy, ale po Sesji w BIP zamieszczany jest protokół,
4. Załączniki w formie skanów w zakładce Starostwo Powiatowe – Regulamin Organizacyjny,
5. Załączniki w formie skanów w zakładce Prawo lokalne – Statut Powiatu Kłobuckiego,
6. Załączniki w formie skanów w zakładce Prawo lokalne – Wykaz aktów prawa miejscowego,
7. Załączniki w formie skanów w zakładce Prawo lokalne – Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu  (pliki z lat 2018 i wcześniej),
8. Załączniki w formie skanów w zakładce Prawo lokalne – Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu (pliki z lat 2018 i wcześniej),
9. Załączniki w formie skanów w zakładce – Przetargi,
10. Załączniki w formie skanów w zakładce – Oświadczenia majątkowe,
11. Załączniki w formie skanów w zakładce – Finanse i mienie,
12. Załączniki w formie skanów w zakładce – Programy i zamierzenia,
13. Niektóre Załączniki w formie skanów w zakładce – Jak załatwić sprawę,
14. Załączniki w formie skanów w zakładce – Rekrutacja,
15. Załączniki w formie skanów w zakładce – Petycje.

 

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.  Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Grzegorz Pietruszka, informatyka@klobuck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 310 95 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
Tel.: +48343109500
Faks: +48343109507
E-mail:
Strona internetowa: www.powiatklobucki.pl

Dostępność architektoniczna

Zarówno budynki przy lokalizacji na Rynek im. Jana Pawła II 13 oraz ul. Ks. Skorupki 46a, 42-100 Kłobuck posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W powyższych lokalizacjach nie ma zainstalowanych wind.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Posiadamy tłumacza języka migowego