Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami


W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn.zm.) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - Koordynatorem do spraw dostępności jest:

 

Pani Anna Tukajska-Drzazga - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa
tel. 34 310 95 18 (bezpośredni) bądź 34 310 09 00 (sekretariat Starostwa)
e-mail: starostwo@klobuck.pl

PDFZarządzenie Nr Or.120.34.2023.VII.pdf (97,91KB)

PDFZarządzenie Nr 2 Or.120.2.2022.VII.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.30.2020.VII.pdf (857,71KB)

 

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (61,49KB)

DOCXDeklaracja dostępności 29.03.2024.docx (24,02KB)

 

Wniosek o zapewnienie dostępności


Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Starostwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 1. osobiście: kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w godzinach 8:00-15:00, Rynek im. Jana Pawła II 13, Kłobuck, lub
 2. korespondencją pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, lub
 3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy e-mail: lub
 4. poprzez skrytka ePUAP: /spklobuck/skrytka

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności.docx (29,32KB)

 

Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego


W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku za pośrednictwem:

 • Poczta elektroniczna
 • Adres skrytki na ePUAP: /spklobuck/skrytka
 • fax. (34) 310 95 07
 • oraz osobiście – kancelaria Starostwa – parter pokój nr 25

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Renatę Zielonkę, przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego, nr pokoju: 25 - parter, nr kontaktowy: 34/ 310 95 25


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Starostwie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.