Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań

Ogólny opis

 1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań jeżeli:
  1. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
  2. posiada:
   • odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
    • lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
    • salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
    • plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
   • pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A,B,C lub D przy czym:
    • co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
    • pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,
   • pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
    • uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań,
    • uzyskiwania uprawnień instruktorów,
    • szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;
  3. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
   • dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
   • jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz
   • osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela oraz
  4. posiada akredytację kuratora oświaty.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
 3. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
 4. Organ jest zobowiązany do sprawdzenia spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań poświadczenia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat.
 4. Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie:
  1. odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
   • lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
   • salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
   • plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
  2. pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A,B,C lub D, przy czym:
   • co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
   • pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,
  3. pomocy i środków dydaktycznych zapewniających prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
   • uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań,
   • uzyskiwania uprawnień instruktorów,
   • szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową.
 5. Kopia dokumentu potwierdzająca zatrudnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:
  1. dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
  2. jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz
  3. osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.
 6. Kopia dokumentu potwierdzająca posiadaną akredytację kuratora oświaty.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530
wtorek: 800 - 1600

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

Opłaty

 1. Opłata za wydanie poświadczenia: 500 PLN.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest po uprzednim sprawdzeniu w drodze decyzji administracyjnej poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 3. W przypadku odmowy wydania poświadczenie w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Telefon kontaktory:
  34 321 45 00
  34 321 45 08

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka  szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.