Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Ogólny opis

 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
 2. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
 3. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne są wydawane za opłatą. Opłatę pobiera organ dokonujący rejestracji.
 4. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego.

W celu rejestracji pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
 3. Dowód własności pojazdu (oryginał) (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenia sądu rozstrzygające o prawie własności).
 4. W przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich UE:
  Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Powyższy dokument może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (autoryzowanego dealera), że posiada oryginał lub kopię tego dokumentu.

 1. W przypadku pojazdów pochodzących spoza UE:

Dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej.

 1. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 1. Dokument określający tożsamość właściciela:

7.1 Osoba fizyczna: dowód osobisty.

7.2 Osoby prawne: Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.

7.3 Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:

Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności, umowa spółki cywilnej.

 1. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.1 Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
1.2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
1.3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30 
wtorek: 8:00 – 16:00

Godziny pracy Wydziału Komunikacji Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:45 – 14:45 
wtorek: 8:00 – 14:45

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Przy rejestracji pojazdu Wnioskodawca ponosi koszty:
  1.1. za rejestrację samochodu - 160,00 PLN;
  1.2. za rejestrację przyczepy, naczepy, motocykla lub ciągnika rolniczego - 120,00 PLN;
  1.3. za rejestrację motoroweru - 110,00 PLN;
  1.4. w przypadku złożenia wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym opłata za tablice rejestracyjne wynosi:
  1.4.1. dla samochodu - 1000 PLN,
  1.4.2. dla motocykla - 500 PLN,

całkowita opłata za w/w rejestracje pojazdu obliczana jest indywidualnie.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

opłata administracyjna:

Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:45 – 14:45 
wtorek: 8:00 – 14:45

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

opłata skarbowa:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:45 – 14:45 
wtorek: 8:00 – 14:45

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie (w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy) po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, z uwzględnieniem ewentualnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta organ wydaje decyzję o stałej rejestracji pojazdu.
 6. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu następuje po uprzednim zwrocie ważnego pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
 7. W/w dokumenty odbiera się osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela).

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon kontaktowy:
343214500
34 3214503
343214504
343214505
34 3214506

 1. Na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html podając 5 ostatnich znaków numeru nadwozia wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1.1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

1.2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 4. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.1. Pisemnie pocztą tradycyjną.

1.2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

1.3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.