Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Ogólny opis

 1. Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP wymogiem jest powiadomienie o każdorazowym zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie do 30 dni. Właściciel, który nie zawiadomi starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 PLN.
 2. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
  1. Wywozu pojazdu za granicę.
  2. Przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
 4. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni.
 5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.
 6. Dokumenty dołączone do wniosku o zarejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.

W celu dokonania czasowej rejestracji pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
  3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
  4. Dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany).
  5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
  6. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych.
  7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy", "inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
  8. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Kserokopia Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
   2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  9. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  10. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
  3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
  4. Dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, potwierdzający jego rejestrację wraz z tłumaczeniem.
  5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
  6. Tablice rejestracyjne albo w przypadku ich braku stosowne oświadczenie.
  7. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (dotyczy pojazdów zakupionych przed dniem 01.01.2016 r.),
  8. W przypadku pojazdów pochodzących spoza UE:
   1. Dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej.
  9. W przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich UE należy przedłożyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
  10. Dokument określający tożsamość właściciela.
   1. Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
   2. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
    2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  11. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  12. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 3. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
  3. Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) - oryginał.
  4. Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (jeżeli był wydany).
  5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
  6. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych.
  7. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
    2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  9. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 4. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.
  3. Dokument upoważniający w/w jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań.
  4. Dokument potwierdzający własność lub upoważniający do dysponowania pojazdem.
  5. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
   2. Osoby prawne:
    1. Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu).
    2. Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
   3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
    1. Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
    2. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
  6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

 1. W przypadku rejestracji pojazdu drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować, a oryginały dostarczyć do organu rejestrującego.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530 
wtorek: 800 - 1600

Godziny pracy Wydziału Komunikacji Transportu w zakresie obsługi interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445 
wtorek: 800 - 1445

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wnioskodawca ponosi koszty rejestracji:
  1. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
   • 61,00 PLN za rejestrację samochodu;
   • 39,75 PLN za rejestrację przyczepy lub naczepy;
   • 36,75 PLN za rejestrację motocykla, motoroweru;
  2. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
   • 111,00 PLN za rejestrację samochodu;
   • 64,75 PLN za rejestrację motocykla, przyczepy, naczepy;
   • 54,75 PLN za rejestrację motoroweru.
  3. Opłaty w przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
   • 406 PLN za rejestrację samochodu;
   • 391 PLN za rejestrację motocykla, przyczepy lub naczepy;
   • 388 PLN za rejestrację motoroweru.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie (w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy) po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe i znaki legalizacyjne.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 4. W przypadku pojazdu zarejestrowanego czasowej rejestracji dokonuje się po złożeniu do depozytu dotychczasowych dokumentów, tj.: dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
 5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu:
 • przeprowadzenia jego badań technicznych
 • przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP

odbioru dokumentów złożonych do depozytu można dokonać osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela), po zwrocie tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego,

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
   42-100 Kłobuck
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 03
  34 321 45 04
  34 321 45 05
  34 321 45 06

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.