Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych

Ogólny opis

 1. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje:
  1. Nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym.
  2. Zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.
 2. Wymiana zagubionych tablic rejestracyjnych (tablicy rejestracyjnej) wymaga złożenia przez właściciela oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych
 3. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) lub nowego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
 4. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.
 5. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 6. W celu wymiany tablic należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. W przypadku wymiany tablic na nowe numery rejestracyjne dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (oryginały).
 4. W przypadku wymiany tablic (tablicy) z zachowaniem dotychczasowego numeru (wtórnik) dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 5. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych dodatkowo:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).
  2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530 
wtorek: 800 - 1600

Godziny pracy Wydziału Komunikacji Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445 
wtorek: 800 - 1445

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:
  1. Jednej tablicy samochodowej (w przypadku gdy jest to tablica unijna ze zmniejszoną czcionką): 52,50 PLN.
  2. Dwóch tablic samochodowych ( w przypadku gdy są to tablice z flagą PL lub unijne z poprzednią czcionką): 92,50 PLN.
  3. Naczepa, przyczepa, ciągnik rolniczy: 52,50 PLN.
  4. Motorower: 42,50 PLN.
 2. Opłata za wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym:
  1. z wydaniem pozwolenia czasowego: 165,00 PLN.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  opłata administracyjna:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym.
  W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym.
  W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym.
  W wyżej wymienionych przypadkach organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Czas produkcji tablic rejestracyjnych – do 5 dni roboczych).
   
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu:
  1. Dowodu rejestracyjnego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego - wydawany jest nowy dowód rejestracyjny.
  2. Wtórników tablic (tablicy) od producenta - w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego - wydawane są zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne (wtórniki).

Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi nie dłużej niż 30 dni. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni.

 1. Dokumenty i tablice odbierane są osobiście za potwierdzeniem odbioru.

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 45 - 14 45
  wtorek: 8 00 - 14 45

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
   
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 03
  34 321 45 04
  34 321 45 05
  34 321 45 06

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.