Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie tablic indywidualnych

Ogólny opis

 1. Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP wymogiem jest powiadomienie o każdorazowym zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie do 30 dni. Właściciel, który nie zawiadomi starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 PLN. Pojazd nabyty/zbyty od 01.07.2021 roku do dnia odwołania stanu epidemii termin zgłoszenia zawiadomienia to 60 dni od daty nabycia/zbycia.
 2. Tablice indywidualne dla danego pojazdu można zamówić tylko dla pojazdów samochodowych (czyli nie są wydawane m.in. dla motorowerów, naczep, przyczep, ciągników rolniczych) w następujących przypadkach:.
  1. w przypadku rejestracji pojazdu,
  2. w przypadku, gdy ma być dokonana wymiana tablic podczas rejestracji,
  3. w przypadku, gdy nastąpiło zgubienie, kradzież lub zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność dotychczasowych tablic,
  4. w przypadku, gdy dotychczasowe tablice są czarne.
 3. Tablice indywidualne zawierają: wyróżnik województwa oraz wyróżnik indywidualny.
 4. Wyróżnik ten może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić cyfrą. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
 5. Wyróżnik indywidualny jest określany przez właściciela pojazdu. Wyróżnik indywidualny stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel pojazdu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego pojazdu.
 7. Tablice indywidualne wydane już dla danego pojazdu w innym urzędzie w trakcie kolejnej rejestracji pojazdu w kolejnym urzędzie są jedynie legalizowane (zmieniane są im znaki legalizacyjne), a nie złomowane, jeśli nie następuje zmiana właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję tablic indywidualnych (dotyczy rejestracji w obrębie jednego województwa).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dokumenty są wymagane takie, jak zgodnie z procedurą postępowania w kartach usług odpowiednio dla:
  1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  2. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
  3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
  4. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
  5. Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych
  6. Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530 
wtorek: 800 - 1600

Godziny pracy Wydziału Komunikacji Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445 
wtorek: 800 - 1445

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie tablic indywidualnych:
  1. dla tablic samochodowych: 1000 PLN
  2. dla tablicy motocyklowej: 500 PLN

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Średni czas oczekiwania na otrzymanie tablic indywidualnych wynosi ok. 3 tygodni.
 2. Dokumenty i tablice odbierane są osobiście za potwierdzeniem odbioru.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
   
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 03
  34 321 45 04
  34 321 45 05
  34 321 45 06

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.