Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Ogólny opis

 1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.
 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy jeżeli:
  1. spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;
  2. w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 3. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 4. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE).
 5. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niego wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 7. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy spełniającemu między innymi wymogi:
  1. Posiada siedzibę położoną na terytorium RP, w której prowadzi główną działalność gospodarczą w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty,
  2. Gdy zezwolenie zostanie wydane - dysponować co najmniej jednym pojazdem,
  3. Prowadzić działalność związaną z pojazdami, w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego oraz odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych w bazie eksploatacyjnej na terenie RP.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym.
 4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej w wysokości:
  1. 9000 euro - na pierwszy pojazd,
  2. 5000 euro - na każdy następny pojazd.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej są:

 1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
 2. gwarancja bankowa,
 3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej,
  2. osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  3. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą,
  4. zarządzającego transportem drogowym lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem drogowym

o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a.

 1. Oświadczenie osób wymienionych w punkcie 9 o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 2. Zaleca się aby wraz ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, przedłożyć wykaz pojazdów użytkowanych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu wraz z dokumentami dopuszczającymi pojazdy do ruchu (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokumenty potwierdzające prawo dysponowania tymi pojazdami (umowy najmu, dzierżawy, leasingowe itp.)

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Jeżeli w CEIDG wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo - pełnomocnik nie ma obowiązku składania pełnomocnictwa, gdyż nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania Administracyjnego.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  Rynek im. Jana Pawła II 13
  42-100 Kłobuck

  Dokumenty należy złożyć osobiście:

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 30 - 15 30
  wtorek: 8 00 - 16 00

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 45 - 14 45
  wtorek: 8 00 - 14 45

Opłaty

 1. Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 PLN.
 2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd wynosi 110 PLN.

(za zgłoszenie we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego - pobiera się jedną opłatę administracyjną jak za udzielenie zezwolenia, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd, dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z zezwolenia, za który pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia)


opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 45 - 14 45
wtorek: 8 00 - 14 45

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 45 - 14 45
  wtorek: 8 00 - 14 45
   
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 30 dni od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.
 2. W przypadku braku formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 3. Dokumenty odebrane są przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu.

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 45 - 14 45
wtorek: 8 00 - 14 45

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
   
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 08

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.