Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Ogólny opis

 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia/licencji zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie tego zezwolenia/licencji nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia/licencji.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 wydawana jest decyzja w sprawie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisy do zmienionego zezwolenia/licencji w ilości zgodnej z wykazem pojazdów zgłoszonych do przewozów (nie więcej niż ilość wypisów przed zmianą zezwolenia/licencji).
 4. W pozostałych przypadkach zmiany są odnotowywane w ewidencji organu udzielającego zezwolenia/licencji bez wydawania dodatkowych dokumentów dla Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, (w przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego).
 3. Dokument potwierdzający zgłaszane zmiany: w przypadku gdy zmiana dotyczy załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy:
  1. W przypadku zmiany nazwy lub siedziby przedsiębiorcy oryginały dotychczasowych wypisów z zezwolenia/licencji (składane najpóźniej w dniu odbioru zmienionych dokumentów).
  2. W przypadku zmiany osoby zarządzającej transportem:
   • oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym,
   • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
   • oświadczenie o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
   • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
  3. W przypadku zmiany organu zarządzającego osoby prawnej:
   • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  lub  komandytową o niekarności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
   • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca tych osób.
  4. W przypadku zmiany wykazu pojazdów zgłoszonych do przewozów niepowodującej konieczności wydawania kolejnych wypisów.
   • Wykaz pojazdów zawierający informacje:
    • marka, typ,
    • rodzaj / przeznaczenie,
    • numer rejestracyjny,
    • kraj rejestracji,
    • numer VIN,
    • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Jeśli zmiana dotyczy ilości pojazdów zgłoszonych do przewozów należy złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia.

Wykaz pojazdów użytkowanych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu należy przedłożyć wraz z dokumentami dopuszczającymi pojazdy do ruchu (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokumenty potwierdzające prawo dysponowania tymi pojazdami (umowy najmu, dzierżawy, leasingowe itp.)

 1. W przypadku zamiany bazy eksploatacyjnej oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu.
 2. W przypadku zmiany warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej w wysokości:

 • 9000 euro - na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro - na każdy następny pojazd.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej są :

 • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
 • gwarancja bankowa,
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Dokumenty należy złożyć osobiście:

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530
wtorek: 800- 1600

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
wtorek: 800- 1445

Opłaty

 1. Opłata administracyjna za zmianę zezwolenia/licencji: 100 PLN.
 2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu ze zmienionego zezwolenia/licencji: 50 PLN na każdy pojazd samochodowy zgłoszony do przewozów.

opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
  wtorek: 800 - 1445
   
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przy zmianie obejmującej dane zawarte w zezwoleniu/licencji (zmiana nazwy lub siedziby przedsiębiorcy) w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisy ze zmienionego zezwolenia/licencji w ilości zgodnej z wykazem pojazdów zgłoszonych do przewozów (nie więcej niż ilość wypisów przed zmianą zezwolenia/licencji) bądź decyzja o odmowie zmiany udzielonego zezwolenia/licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2.  W przypadku braku formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 3. W pozostałych przypadkach zmiany są odnotowywane w ewidencji organu udzielającego zezwolenia bez wydawania dodatkowych dokumentów dla Wnioskodawcy.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu.


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 - 1445
wtorek: 800 - 1445

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
   
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 08

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się przy zmianie obejmującej dane zawarte w zezwoleniu/licencji (zmiana nazwy lub siedziby przedsiębiorcy) i wydaniu decyzji o odmowie zmiany zezwolenia/licencji.
  W pozostałych przypadkach zgłaszanych zmian, które są odnotowywane w ewidencji organu udzielającego zezwolenia/licencji bez wydawania dodatkowych dokumentów dla Wnioskodawcy tryb odwoławczy nie występuje.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.