Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Ogólny opis

 1. Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
 3. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
  1. Oznaczenia przedsiębiorcy.
  2. Siedziby i adresu przedsiębiorcy.
 4. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. W przypadku zmiany oznaczenia lub adresu i siedziby przedsiębiorcy:
  1. Kopię zmienionego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie transportu drogowego osób z aktualnym oznaczeniem lub adresem i siedzibą przedsiębiorcy.
 4. W przypadku zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków lub zmiany przebiegu linii:
  1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  2. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
  3. Ewentualnie inne dokumenty, które stanowią załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia, a nastąpiła w nich zmiana na tę okoliczność (np. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy lub liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów, bądź też ich wykaz, jeśli w dotychczasowych dokumentach były szczegółowo wskazane).
  4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy - tylko w przypadku zmiany przebiegu linii.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  Rynek im. Jana Pawła II 13
  42-100 Kłobuck

  Dokumenty należy złożyć osobiście:

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530
  wtorek: 800- 1600

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
  wtorek: 800- 1445

Opłaty

 1. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
 2. Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego uzależniona jest od okresu jego ważności oraz obszaru, na którym mają być wykonywane przewozy:
  1. Do 1 roku:
   1. Obszar gminy - 50 PLN.
   2. Obszar powiatu - 125 PLN.
   3. Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa - 175 PLN.
   4. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa - 250 PLN.
  2. Do 2 lat:
   1. Obszar gminy - 75 PLN.
   2. Obszar powiatu - 150 PLN.
   3. Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa - 200 PLN.
   4. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa - 225 PLN.
  3. Do 3 lat:
   1. Obszar gminy - 100 PLN.
   2. Obszar powiatu - 175 PLN.
   3. Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa - 225 PLN.
   4. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa - 300 PLN.
  4. Do 4 lat:
   1. Obszar gminy - 125 PLN.
   2. Obszar powiatu - 225 PLN.
   3. Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa - 275 PLN.
   4. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa - 325 PLN.
  5. Do 5 lat:
   1. Obszar gminy - 150 PLN.
   2. Obszar powiatu - 275 PLN.
   3. Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, ale niewykraczający poza obszar województwa - 300 PLN.
   4. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa - 350 PLN.

opłata administracyjna:
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji Transportu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
wtorek: 800-1445

 1. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
  wtorek: 800-1445
   
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  opłata administracyjna:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  72-8248-0002-2001-0000-0101-0003 Starostwo Powiatowe w Kłobucku

  Godziny otwarcia KASY Wydziału Komunikacji Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
  wtorek: 800-1445
   
 5. Termin wniesienia opłaty administracyjnej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie zezwolenia oraz wypisy ze zmienionego zezwolenia w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów zgłoszonych we wniosku bądź wydawana jest decyzja o odmowie zmiany zezwolenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
wtorek: 800-1445

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 2. Odmowa udzielenia lub zmiany zezwolenia może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
  1. Wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji.
  2. Zostanie wykazane, że projektowana linia regularna specjalna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników.
  3. Wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
   
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 08

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm).

Przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.