Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu

Ogólny opis

 1. Do sporządzania projektu organizacji ruchu zobowiązani są między innymi:
  1. zarządcy dróg i organy zarządzające ruchem, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,
  2. podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej,
  3. podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej;
  4. kolejowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy obiektów usługowych, organizacje turystyczne, jednostki wykonujące przewozy tramwajowe, wprowadzający zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych.
 2. Zadania z zakresu zarządzania ruchem należą do:
  1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych, a w miastach na prawach powiatu na autostradach i drogach ekspresowych;
  2. Marszałek Województwa na drogach wojewódzkich nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
  3. Starosta na drogach powiatowych i gminnych nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
  4. Prezydent miasta na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących , projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień , przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wyżej wymienione dokumenty to najczęściej powtarzający się wykaz wymaganych dokumentów – po ich weryfikacji w Urzędzie może on zostać rozszerzony z uwagi na wystąpienie sprawy szczególnie skomplikowanej.

Dokumenty do pobrania

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty (oryginały, uwierzytelnione kopie lub do wglądu) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP - opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  Rynek im. Jana Pawła II 13
  42-100 Kłobuck

  Dokumenty należy złożyć osobiście:

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 - 1530
  wtorek: 800- 1600

  Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie obsługi interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445
  wtorek: 800- 1445

Opłaty

Opłaty nie występują – zatwierdzenie organizacji ruchu nie jest decyzją administracyjną.

opłata skarbowa (pełnomocnictwo):
Bank Spółdzielczy w Kłobucku
39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku

Godziny otwarcia KASY:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745-1445 
wtorek: 800-1445

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Wydział Komunikacji i Transportu
  ul. Ks. Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Telefon kontaktowy:
  34 321 45 00
  34 321 45 02

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.