Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie dziennika budowy

Dokumenty do pobrania:

Ogólny opis

 1. Inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego: „dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.”
 2. Dziennik budowy może zostać wydany dopiero po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Dziennik budowy ma format A-4, którego strony są ponumerowane, w celu dokonywania wpisów chronologicznie, ponadto strony w dzienniku budowy przeznaczone do wpisów są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii. Poszczególne strony dziennika, powinny zostać opatrzone pieczęcią organu wydającego ten dokument.
 4. Dziennik budowy posiada tzw. stronę tytułową, na której powinny się znajdować następujące dane:
  1. numer dziennika budowy (nadany przez organ),
  2. data wydania dziennika budowy,
  3. liczba stron dziennika budowy,
  4. dane personalne inwestora,
  5. dane dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy),
  6. numer i data wydania pozwolenia na budowę.
 5. Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika wymaga przedłożenia do wglądu poprzedniego tomu dziennika wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji w kolejnym tomie. Nie jest możliwe wydanie kolejnego tomu dziennika budowy w przypadku przerwy w budowie dłuższej niż 3 lata.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami i zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów mają być podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

W przypadku przesłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, należy wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
Kancelaria, pokój nr 25 (parter)

Godziny pracy Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730-1530
wtorek: 800-1600

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
Kancelaria, pokój nr 25 (parter)

Godziny pracy Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730-1530
wtorek: 800-1600

Opłaty

 1. Wydanie dziennika budowy nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Kłobucku
  39-8248-0002-1000-0000-0361-0001 Urząd Gminy w Kłobucku
   
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Termin zarejestrowania dziennika budowy wynosi maksymalnie 3 dni od dnia złożenia wniosku o ile decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna.

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  Rynek im. Jana Pawła II 13
  42-100 Kłobuck
  Kancelaria, pokój nr 25 (parter)
   
 2. Odbioru dziennika należy dokonać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę.

  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Rynek im. Jana Pawła II 13
  42-100 Kłobuck

  pokój nr 112 tel. (34) 310 95 32 - dot. wydawania dzienników budowy

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

pokój nr 131 tel. (34) 310 95 35 - dot. Gmin: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń
pokój nr 111 tel. (34) 310 95 31 - dot. Gmin: Kłobuck, Krzepice
pokój nr 110 tel. (34) 310 95 29 - dot. Gminy: Wręczyca Wielka
pokój nr 112 tel. (34) 310 95 32 - dot. wydawania dzienników budowy
pokój nr 130 tel. (34) 310 95 34 - Naczelnik Wydziału

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.